Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 6, Number 1, 2001

Weryfikacja obliczonych przez system planowania leczenia CADPLAN v.3.1 dawek w maksimum RD (reference dose).

Laskosz I, Janiszewska M, Nowakowski G.

Summary:

Celem pracy było zastosowanie zmierzonych współczynników rozproszenia od kolimatora Sc i fantomu Sp w algorytmie weryfikującym SPL Cadplan.

Jedną z metod sprawdzających dokładność planowania leczenia i jego realizacji jest dozymetria "in vivo". W D.C.O. do dozymetrii tej używany jest dawkomierz DPD 510 z detektorami półprzewodnikowymi typu p, który skalibrowany jest dla wiązek gamma z Co-60 i prom.X o energii 4 i 6 McV. Przyjęto 5% różnicę w dawce obliczonej przez SP1. Cadplan (Dep), z dawką zmierzoną dawkomierzem "in vivo" (Dzm), jako dobrą zgodność planu Ieczenia z jego realizacją.

Pomiary wiązek tangencjalnych nie mieszczą się w założonej przez nas tolerancji a różnice w dawkach Dep i Dzm sięgają l0 %. Celem znalezienia przyczyny tak dużych rozbieżności postanowiono rozdzielić w algorytmach kalkulującym dawki rozproszenie od kolimatora i rozproszenie od fantomu, wykonując pomiary odpowiednich współczynników.

Materiał metoda: Wykonano pomiary współczynnika rozproszenia od kolimatora Sc w minifantomie i współczynnika rozproszenia od fantomu Sp w dużym fantomie wodnym dla prom. X o energii 6 MeV. Pomiary wykonano dla pól kwadratowych w zakresie 4 x 4 cm do 4O x 40 cm i dla SSD = 100cm. Porównano dawki w maksimum Rd obliczone przez SPT. Cadplan z dawkami w maksimum, poprawionymi współczynnikami Sc i Sp i dawkami zmierzonymi dawkomierzem DPD.

Wyniki i dyskusja: Wyniki przedstawione w tabelach pokazują bardzo dobrą zgodność (do 1.5 %) dawek zmierzonych na głębokości maksimum, z obliczonymi, z uwzględnieniem Sc i Sp. SPL Cadplan zaniża dawki w tym obszarze o ponad 3%. Rozbieżność ta rośnie wraz ze wzrostem różnicy pomiędzy wielkością pola ustawionego szczękami kolimatora a wielkością wiązki wchodzącej w obszar rozpraszający. Wyznaczenie współczynników Sc i Sp oraz ich zastosowanie w algorytmie kalkulującym dawki służy lepszej weryfikacji systemów planowania leczenia i poprawie dokładności stosowanej radioterapii.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2001; 6(1) : 27-28


« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2