Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Radiochemioterapia przedoperacyjna i wyciêcie miejscowe jako alternatywadla amputacji u chorych z promienioczułym rakiem odbytnicy: doświadczenia wstępne

K. Bujko, M.P. Nowacki, J. Olędzki, M. Grudzień-Kowalska

Summary:

Wstęp: Wyniki badań sugerują, że u chorych na raka odbytnicy, wskazania do wycięcia miejscowego powinny być ograniczone do zaawansowania T1N0. W wyższych stopniach ryzyko nawrotu miejscowego jest wyższe niż po radykalnych operacjach techniką całkowitego wycięcia mezorektum. Dlatego wówczas, wycięcie miejscowe jest stosowane tylko u chorych
z dużym ryzykiem operacyjnym lub u niezgadzających się na amputację odbytnicy.
Celem badania jest zwiększenie odsetka chorych leczonych z zachowaniem zwieraczy poprzez rozszerzenie wskazań
do wycięcia miejscowego w wyniku zastosowania radiochemioterapii przedoperacyjnej. Sprawdzona zostanie hipoteza, czy po tym leczeniu, odsetek nawrotów miejscowych, przeżyć całkowitych i przeżyć bez objawów nowotworu będzie podobny do uzyskiwanych po operacjach techniką całkowitego wycięcia mezorektum, a efekt czynnościowy będzie lepszy.
Metoda: Do badania kwalifikowani byli chorzy z nisko umiejscowionym rakiem o klinicznym zaawansowaniu T2N0
i wczesnym T3N0 (nacieki mezorektum nie przekraczające 3 mm) oraz guzem wielkości do 3-4 cm zajmującym mniej niż 40% obwodu jelita. Leczenie polegało na radio-chemioterapii przedoperacyjnej i wyciêciu miejscowym po 6 tygodniach od zakończenia
napromieniania. Przed napromienianiem granice guza były wytatuowane na błonie śluzowej jelita. Wycinany był cały obszar tkanek pierwotnie zajęty przez guz, niezależnie od stopnia jego regresji po napromienianiu. Leczenie to było uznane za wystarczające, gdy badanie patologiczne nie ujawniło komórek raka lub nacieki nowotworowe były ograniczone wyłącznie do błony śluzowej jelita (pT1), a marginesy cięcia były wolne. U chorych z wyższym stopniem zaawansowania i zajętymi marginesami, wykonywano amputację odbytnicy techniką całkowitego wycięia mezorektum. Na zjeździe zaprezentowane zostaną wstępne wyniki.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 240-241

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2