Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Czynniki wpływające na rozkład dawki od liniowych źródeł P-32 stosowanych w brachyterapii naczyń wieńcowych

S. Pszona , W. Bulski , C. Kępka , A. Witkowski , K. Wincel , B. Zaręba , M. Kawczyńska , D. Garmol

Summary:

Cel: Odległe wyniki brachyterapii naczyń wieńcowych zależą od wielkości podanej dawki i mogą również zależeć od ewentualnych niejednorodności rozkładu dawki. W niniejszym badaniu oceniono wpływ na rozkład dawki takich czynników jak elementy stentu, prowadnik stosowany w zabiegach angioplastyki, oraz płytki miażdżycowe na ściankach naczynia.
Materiał i metody: Do pomiaru wpływu prowadnika i elementów stentu na rozklad dawki w ściance naczynia użyto filmów radiochromowych GAFchromic MD55 firmy Nuclear Associates. Paski filmu radiochromowego o szerokości 5 mm owinięte były wokół katetera i umieszczone w specjalnie zaprojektowanym fantomie z PMMA, w odległości 2.5 mm od osi katetera.
Pomiarów dokonano dla katetera typu Gallileo III o średnicy 3 mm oraz prowadnika Hi-Torque o średnicy 0.36 mm firmy Guidant.
Czas napromieniania był dobrany tak, aby gęstość optyczna zaczernionego filmu była w granicach 1-2. Odczyt gęstości optycznej dokonany był za pomocą zmodyfikowanego densytometru 37-443 firmy Nuclear Associates, z aperturą 0.5 mm.
Pomiary przeprowadzono w sytuacji obecności i braku obecności stentu i prowadnika. Wpływ płytek miażdżycowych na rozkład dawki oceniono za pomocą obliczeń Monte Carlo z użyciem kodu MCNP4C.
Wyniki: Pomiary wykazały znaczący spadek dawki, dochodzący do 46% w obszarze przesłanianym przez prowadnik.
Wielkość dawki zredukowana jest o 20% lub więcej w sektorze 60 (30 od pozycji prowadnika). Obecność stentu powoduje
zredukowanie dawki o 10-15% w obszarach poza jego elementami. Wstępne wyniki obliczeń MC pokazują redukcję dawki
spowodowaną przez warstwę płytki miażdżycowej rzędu od 11% (grubość płytki 0.25 mm) do 32% (grubość płytki 1 mm)w odległości 3 mm od źródła. Te efekty mogą spowodowć zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia restenozy
w wyniku zbyt dużego obniżenia wielkości dawki.
Wnioski: Niejednorodność dawki spowodowana obecnością prowadnika, stentu i płytek miażdżycowych powinna być brana pod uwagę w analizie rozkładów dawki w przypadprzypadkach klinicznych oraz przy wyznaczaniu histogramów DVH w obszarze
targetu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 241-241

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2