Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Porównanie wczesnych odczynów popromiennych wg skali RTOG w radioterapii raka gruczołu krokowego u chorych leczonych metodą IMRT oraz 3D CRT

J. Łuniewska-Bury , M. Klonowicz , M. Spych , Ł. Wieczorkowski , J. Fijuth

Summary:

Cel pracy: Porównanie wczesnych odczynów popromiennych ze strony odbytnicy i pęcherza moczowego w radioterapii IMRT i 3D CRT raka stercza.
Materiał i metodyka: W okresie od października 2003 do lipca 2004 r. w Zakładzie Teleradioterapii WSS w Łodzi leczonych było z powodu raka stercza 33 chorych. Trzynastu chorych napromienianych było techniką IMRT, dwudziestu chorych techniką 3D CRT. Stosowano Df. 2.6 Gy w punkcie referencyjnym. Obszar napromieniania i dawka całkowita były uzależnione
od grupy prognostycznej, do której przypisano chorych zgodnie z klasyfikacją ZAGARSA. W pierwszym etapie na obszar PTV1 stosowano dawkę 52.0 Gy/p.ref., w drugim etapie na obszar PTV2 podwyższano miejscowo dawkę do 65.0 Gy/p.ref. u chorych z wyjściowym stężeniem PSA w zakresie 10-20 ng/ml i indeksem Gleasona powyżej 6. Nasilenie wczesnego odczynu popromiennego oceniono wg skali RTOG w sekwencji co 7 dni w trakcie radioterapii, następnie 1 miesiąc; 2 miesiące po leczeniu. Do analizy przyjmowano najwyższą wartość nasilenia odczynu. Do porównania nasilenia wczesnego odczynu w radioterapii techniką IMRT i 3D CRT włączono następujące parametry: objętość gruczołu krokowego przed RT, objętość
CTV/PTV, objętość odbytnicy w obszarze PTV, objętość pęcherza moczowego w obszarze PTV oraz dawkę całkowitą.
Wyniki i wnioski: Analiza histogramów DV wykazuje, iż przy dawce całkowitej 65.0 Gy/p.ref., 30% objętości pęcherza moczowego otrzymywało dawkę równą 35.3 Gy w przypadku stosowania techniki IMRT, a w technice 3D CRT odpowiednio 49.2 Gy.
Dla 30% objętości odbytnicy dawka wynosiła 54.8 Gy w technice IMRT i 61.2 Gy w technice 3D CRT. W grupie chorych napromienianych techniką IMRT u trzech z trzynastu chorych (23%) wystąpł III0 odczynu wg skali RTOG; natomiast w grupie chorych leczonych techniką 3D CRT odsetek ten wynosił 50%. Dokonana analiza wskazuje, że ryzyko wystąpienia nasilonego odczynu popromiennego ze strony narządów krytycznych jest mniejsze przy zastosowaniu techniki IMRT niż przy technice 3D CRT.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 241-242

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2