Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Technika konformalnej radioterapii i kontrola dawek w zaawansowanym miejscowo raku szyjki macicy

M. Rusiecka, D. Oborska-Kumaszyńska, B. Izmajłowicz, E. Pater, B. Słocka, J. Dryl, K. Bojanowska, Z. Mazur

Summary:

Materiał i metody: W 2002 r. w Katedrze Onkologii i Klinice Onkologii Ginekologicznej leczono 172 chore z inwazyjnym rakiem szyjki macicy, w tym 121 chorych w stadiach zaawansowanych miejscowo od IB-2 do IIIB wg FIGO. 28 chorych (stadia kliniczne od IB-1 do IIA wg. FIGO) poddano w I-szym etapie leczeniu operacyjnemu. 44 chore poddano leczeniu radioterapii przy użyciu technik konformalnych. 16 pacjentek (7 chorych - IIB wg FIGO oraz 9 chorych - IIIB wg FIGO) było planowanych
w systemie CADPLAN (planowanie 3D) na podstawie wykonanych obrazów tomograficznych. 11 chorych z tej grupy poddano leczeniu skojarzonemu - radiochemioterapii opartej na cisplatynie. Teleterapia była realizowana na akceleratorze CLINAC
2300 wiązkami fotonowymi o energii 18 MeV przy dawce frakcyjnej 2 Gy/p.ref. do dawki ca³kowitej 50 Gy/p.ref. U wszystkich pacjentek stosowano brachyterapiê LDR przy użyciu aparatu SELECTRON ze źródłami Cs-137 (średnia aktywność źródeł - 31,07 mCi na 30.09.2002) i różnych aplikatorów przy dawce frakcyjnej dla sond 15 Gy/p.ref. i dla płytek 16 Gy/p.ref. do dawki
całkowitej 62-63 Gy/p.ref. Odpowiedź na leczenie promieniowaniem jonizującym, pochodzącym z teleterapii, oceniano po
20.0 Gy/p.ref. oraz po 30 Gy/p. ref. celem kwalifikacji pacjentki do brachyterapii i przygotowania osłon w II etapie teleterapii.
Do kontroli dawki pochłoniętej dla obu technik radioterapeutycznych wykonano dozymetrię in vivo; przy czym dla teleterapii sprawdzano zgodność dawki rzeczywistej z dawką zaplanowaną, a dla brachyterapii mierzono dawkę pochłoniętą dla organu krytycznego (przednia ściana rectum) i rejestrowano najwyższe wskazania jednego z 5 detektorów umieszczonych w sondzie
pomiarowej. U 4 chorych tej grupy podjęto próbę złożenia planów konformalnych uzyskanych z systemów planowania CADPLAN (teleterapia) i BPS (brachyterapia). W tym celu wyznaczono punkty odniesienia, których położenie geometryczne określono przy pomocy tytanowych znaczników założonych do ujścia zewnętrznego szyjki macicy oraz na granicy szyjki i sklepienia. Po zainplantowaniu znaczników wykonano ponowne TK obszaru leczonego względem obrysu referencyjnego. Wyniki: 1. Różnica między dawką rzeczywistą a dawką zaplanowaną w teleterapii znajdowała się w granicach przyjętej
tolerancji (+/- 5%); a) punkt odniesienia w ujściu i dolna część przedniej ściany rectum otrzymały dawkę 42.95 Gy z teleterapii przy schemacie leczenia: I etap box bez osłon na rectum i pęcherz AP-PA do dawki 40 Gy/p.ref. + II etap box z osłoną
4x5 AP-PA (10Gy) do dawki 50 Gy. b) punkt odniesienia w ujściu i dolna część przedniej ściany rectum otrzymują dawkę 38.4 Gy z teleterapii przy schemacie leczenia: I etap box bez osłon na rectum i pęcherz AP-PA do dawki 30 Gy/p.ref. + II etap
box z osłoną 4x5 AP-PA (20 Gy) do dawki 50 Gy. 2. Punkt odniesienia na granicy szyjki i sklepienia oraz górna część przedniej ściany rectum otrzymują z teleterapii dawkę 47,5 Gy-50 Gy, ponieważ w obu etapach oba obszary są objęte 95%-100% izodozą. 3. a) punkt odniesienia w ujściu otrzymuje z brachyterapii 100% przepisanej dawki 62-63 Gy. b) punkt odniesienia na granicy szyjki i sklepienia otrzymuje 50% planowanej dawki. 4. Dawki zmierzone w ramach pomiarów wykonanych w rectum wahały się w przedziale 11.62 Gy-28.97 Gy. Należy przypuszczać, że w krytycznym przypadku dawka pochłonięta
w przedniej ścianie rectum może stanowić 50% przepisanej dawki całkowitej z brachyterapii.
Wnioski: 1. Technika konformalna planowania teleterapii i brachyterapii, uzupełniona o pomiary in vivo, pozwala na ścisłe sprecyzowanie dawki pochłoniętej w punktach kluczowych dla wystąpienia powikłań popromiennych. 2. Nawet dla dużej masy guza w zaawansowanym raku szyjki macicy konieczne jest wprowadzenie osłony pęcherza i rectum po dawce 40 Gy z teleterapii. 3. Z uwagi na dużą rozpiętość wartości dawki pochłoniętej w przedniej ścianie rectum, co wykazały pomiary; in vivo; podczas założenia brachyterapeutycznego, konieczne jest wprowadzenie kontroli dawki w tym narządzie krytycznym, co stanowi podstawową informację dla wprowadzenia osłon indywidualnych dla obszarów podwyższonej dawki. 4. Obserwacja
zmiany rozkładu dawki w obrębie targetu uzyskanej z dwóch technik konformalnych powinna stanowić podstawę indywidualizacji osłon (osłony konformalne, kompensatory, techniki IMRT, itp.).

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 242-243

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2