Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Fluktuacje stężeń VEGF A w trakcie radioterapii u chorych na nowotwory gardła i krtani

I. Gisterek, P. Sedlaczek, J. Kornafel, A. Harłozińska-Szmyrka

Summary:

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) odgrywa dominującą rolę w angiogenezie w guzach nowotworowych.
Niedotlenienie komórek guza jest głównym bodźcem uruchamiającym aktywację systemu VEGF A i receptorów o aktywności kinazy tyrozynowej (VEGFR-1 i VEGFR-2). W badaniach na liniach komórkowych wykazano, że radioterapia aktywuje ekspresję VEGF, a raczej jego izoformę VEGF A 165. Aktywacja tej cytokiny powoduje ochronę naczyń krwionośnych guza przed cytotoksycznym działaniem promieniowania jonizującego i przez to wzmaga promieniooporność guza. Górski i wsp.wykazali, że w ekstrakcie guza po dawce 40 Gy średnie stężenie VEGF wzrastało ponad trzykrotnie.
Celem naszego badania było ustalenie, czy u chorych na raka gardła lub krtani stężenia VEGF A w surowicy krwi ulegną
zmianom w trakcie radioterapii i czy zmiany te będą miały znaczenie rokownicze. Badaniom poddano 22 pacjentów leczonych radykalnymi dawkami promieniowania jonizującego, u których stężenia markera oznaczono przed rozpoczęciem napromieniania
i po 4 tygodniach leczenia. Przed rozpoczęciem terapii podwyższone miana cytokiny stwierdzono u wszystkich
chorych przy poziomie odcięcia 180 pg/ml), średnie stężenie VEGF A wynosiło 1001 pg/ml, a mediana 803 pg/ml. Po podaniu dawki 40 Gy u 21 chorych stwierdzono stężenia markera przekraczające normę, średnie stężenie wynosiło 867.5 pg/ml, a mediana
737 pg/ml. Nie wykazano żadnych istotnych statystycznie różnic w stężeniach VEGF A w surowicy krwi przed i w trakcie radioterapii, wahania stężeń tego markera nie wykazywały żadnych zależności z wynikami leczenia i dwuletnim przeżyciem. Monitorowanie radioterapii przez oznaczanie stężeń VEGF A nie ma wartości rokowniczej a stężenie markera w obecnym badaniu malało - odwrotnie niż stwierdzono to w dotychczasowych badaniach laboratoryjnych na liniach komórkowych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 244-245

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2