Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Brachyterapia HDR złośliwych glejaków: ocena wartości predykcyjnej parametru objętości i powierzchni guza

A. Lebioda, R. Makarewicz, R. Kabacińska, J. Furtak

Summary:

Cel: Ocena wartości predykcyjnej powierzchni i objętości guza u chorych na nieresekcyjne i nawrotowe złośliwe glejaki leczone techniką śródmózgowej brachyterapii.
Materiał i metody: Materiał obejmuje grupę 94 chorych leczonych z powodu nawrotowego (48) i nieoperacyjnego (46)
glejaka mózgu, u których zastosowano czasową brachyterapię HDR Ir 192. Średnia wieku wynosiła 51 lat (22-82), KPS 70 pkt(60-90). Gąbczak wielopostaciowy występował u 70 a gwiaździak anaplastyczny u 24 chorych. Średnia objętość guza wynosiła 54 cm (2.4-198), średnia powierzchnia 98 cm (10-272). Implantacje kateteru poprzedzono u każdego chorego planowaniem wstępnym z użyciem systemu Brainlab i fuzji z NMR. Dawkę 15 Gy w 5 frakcjach stosowano samodzielnie w przypadku nawrotów, GTV wyznaczano jako obszar kontrastujący się w NMR lub łącznie z napromienianiem wiązkami zewnętrznymi w guzach pierwotnych (5 mm margines). Oceniano index pokrycia, konformalności i dawkę minimalną.
Wyniki: Mediana całkowitego czasu przeżycia wynosiła 7 miesięcy. Wykazano istotny wpływ na czas przeżycia następujących parametrów: postaci histologicznej 5 m-cy glejak wielopostaciowy vs 25 gwiaździak aplastyczny, objętości guza 30 cm
2 4 m-cy vs 14, powierzchnia guza 70 cm 4.4 m-cy vs 11 i wieku 50 lat 4,4 m-cy vs 8.4. Nie wykazano istotnego wpływu KPS,dawki min, CI. Przeżycia obu grup chorych nie różniły się istotnie w zależności od przebytego leczenia. Wnioski: Nowym czynnikiem prognostycznym dla nieoperacyjnych i nawrotowych złośliwych glejaków mogłaby być powierzchnia guza i pochodny od niej parametr index kulistości. Guzy o powierzchni mniejszej od 70 cm lub objętości mniejszej od 30 cm wiążą się z lepszym rokowaniem.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 245-245

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2