Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Objawy uboczne radykalnego leczenia radioterapią raka stercza:ocena 4-letnich doświadczeń

P. Milecki, Z. Kwias

Summary:

Cel: Ocena wczesnych i późnych objawów radioterapii konformalnej u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem stercza.
Materiał i metody: Analizie poddano 267 chorych z rakiem stercza (T1-T3NxM0), którzy przebyli leczenie radioterapią 3D
CRT w okresie od maja 1999 do lutego 2003 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Pacjenci reprezentowali następujące stadium zaawansowania procesu chorobowego: (T1 = 65 chorych, T2 = 112 chorych, T3 = 90 chorych). Średni poziom PSA przed leczeniem radioterapią wynosił 18 ng/ml (0.5-112 ng/ml). Średnia dawka całkowita wynosiła 70.4 Gy (od 63.8 Gy do 74 Gy), a dawka frakcyjna 1.8 Gy lub 2.0 Gy. U 170 (64%) chorych przed rozpoczęciem napromieniania włączono leczenie hormonalne, a u 32 (12%) pacjentów również przed rozpoczęciem radioterapii przeprowadzono zabieg
TURP. Wczesną i późną toksyczność ze strony układu moczowego (GU) i przewody pokarmowego (GI) oceniono w oparciu
o klasyfikację RTOG/EORTC. Średni czas obserwacji dla całej grupy wynosił 23.5 miesięcy (od 6 do 54 miesięcy).
Wyniki: Nasilenie wczesnego odczynu popromiennego ze strony przewodu pokarmowego (GI) zawierające się w przedziale od 0-I stwierdzono u 80% pacjentów, a ze strony układu moczowego (GU) u 75%. Odczyn wczesny w stopniu II w odniesieniu do przewodu pokarmowego odnotowano u 20% leczonych pacjentów, a układu moczowego u 25%. U żadnego z analizowanych chorych nie stwierdzono nasilenia wczesnej reakcji popromiennej w stopniu III. Późne powikłania popromienne przedstawiały się następująco ze strony GI: stopień 1 = 7% chorych, stopień II = 4% chorych, a powikłania w odniesieniu do GU: stopień I = 10% chorych, stopień II = 4%, a w stopniu III = 0.5%. Nie odnotowano powikłań w stopniu III dla GI. Średni
czas ujawnienia się objawów późnych dla stopnia I wynosił 8 miesięcy, a stopnia II 13 miesięcy. Jedynie wysoka dawka całkowita (p=0.01) oraz wykonany zabieg TURP (p=0.02) byly związane z nasileniem późnych powikłań popromiennych.
Podsumowanie: Wstępne wyniki leczenia wskazują, że radioterapia jest metodą bezpieczną i dobrze tolerowaną przez pacjentów. Do czynników wpływających na intensywność powikłań należy w pierwszej kolejności zaliczyć wysoką dawkę całkowitą oraz przebyty zabieg TURP.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 245-246

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2