Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Śródtkankowa brachyterapia HDR wspomagana hipertermią 500 kHz w leczeniu wczesnych nawrotów miejscowych raka szyjki i trzonu macicy w polu uprzednio napromienianym - wyniki wstępne

N. Piotrkowicz, J. Zieliński, P. Dębicki, J. Jońska

Summary:

Cel pracy: Praktyczne zastosowanie jednoczasowej brachyterapii i hipertermii dla ograniczenia dawki całkowitej promieniowania jonizującego, przy maksymalnym wykorzystaniu synergizmu obu metod leczniczych. Materiał: 8 chorych na raka szyjki (3) i trzonu macicy (5) z wczesną (do 24 miesięcy) wznową miejscową w polu napromienianym.
Metoda: Brachyterapia śródtkankowa HDR Ir-192 z wykorzystaniem metalowych prowadnic sztywnych wykorzystywanych
jednoczasowo jako anteny emitujące ciepło do guza. Czas zabiegu nagrzewania za pomocą fal radiowych (500 kHz)do 60 minut, 1-2 zabiegi w tygodniu w odstępie >48 h dla uniknięcia termotolerancji. Pomiar temperatury śródtkankowo/
/śródjamowo za pomocą zestawu trzech termopar. Dawka całkowita 30 Gy/ 5-10 frakcji /5-10 dni.
Wyniki: Nie stwierdzono objawów nietolerancji leczenia. Temperatury do 45 stopni Celsiusza były możliwe do utrzymania przez czas zabiegu. Okres obserwacji 4-10 miesięcy. W 6/8 przypadków uzyskano całkowitą regresję zmian neo w okresie obserwacji. Nie obserwowano objawów odczynu popromiennego w stopniu wyższym niż II wg EORTC/RTOG. Jedna chora
zmarła w okresie obserwacji z powodu zapalenia otrzewnej wywolanego niedrożnością.
Wnioski: Zastosowany schemat może być uznany za efektywny i praktyczny sposób zastosowania jednoczasowej brachyterapii
i hipertermii w przypadkach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie wysokiej dawki promieniowania (radioterapia wczesnych wznów w polu uprzednio napromienianym). Zaprezentowany sposób leczenia jest unikalny ze względu na jednoczasowość napromieniania i nagrzewania. Konieczne jest zgromadzenie większej liczby przypadków z dłuższym okresem obserwacji.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 246-247

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2