Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Miejscowo-regionalne wyleczenie znamiennie wydłuża czas do wystąpienia odległych przerzutów u chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi

W. Rogowski, A. Badzio, R. Dziadziuszko , J. Mądrzak, M. Wełnicka-Jaskiewicz, Peter Barrett-Lee, J. Jassem

Summary:

Wstęp: Wyniki leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi pozostają wciąż niezadowalające. Niepowodzenia leczenia stanowią zarówno wznowy miejscowo-regionalne jak i odległe przerzuty. Celem badania była ocena zależności pomiędzy miejscowo-regionalnym wyleczeniem oraz występowaniem odległych przerzutów w tej grupie chorych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 261 chorych na miejscowo-zaawansowanego raka piersi leczonych napromienianiem
w latach 1991-1997 w dwóch ośrodkach: Klinice Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Centrum Onkologii NHS Trust w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Stosowano napromienianie megawoltowe na obszar piersi z dwóch pól tangencjalnych oraz indywidualnie dobrane napromienianie obszarów węzłowych. U 241 chorych radioterapia stanowiła
wyłączną metodę leczenia miejscowego, a u 20 chorych w drugim etapie wykonano amputację piersi sposobem Patey'a.
Większość chorych przed- lub po zakończeniu napromieniania otrzymywała również chemioterapię i/lub hormonoterapię.
Wyniki: Okres obserwacji w badanej grupie wahał się w granicach od 6 do 133 miesięcy (mediana 37 miesięcy). Odsetek 5-letnich przeżyć w całej grupie wynosił 36% (95% przedział ufności: 28-43%), a odsetek 5-letnich przeżyć bez nawrotu miejscowo-regionalnego - 48% (95% przedział ufności: 40-57%). U 167 chorych (66.5%) dosz³o do nawrotu raka, w tym u 30 (12.0%) wystąpiła wznowa miejscowo-regionalna, u 72 (26.8%) odległe przerzuty i u 65 (25.9%) nawrót miejscowo regionalny i odległe przerzuty. Mediana czasu do wystąpienia odległych przerzutów była znamiennie krótsza pośród chorych,
u których doszło do wznowy miejscowo-regionalnej (33 miesiące) w porównaniu do chorych bez nawrotu miejscowo regionalnego poprzedzającego wystąpienie odległych przerzutów (43 miesiące; p<0.05.
Wnioski: U chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi miejscowo-regionalne wyleczenie, oprócz poprawy jakości życia, pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia odległych przerzutów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 247-247

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2