Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wyniki leczenia skojarzonego chorych na nowotwory jamy ustnejw materiale Zespołu Narządowego Nowotworów Głowy i Szyi Instytutu Onkologii w Gliwicach

W. Sąsiadek, M. Goleń, M. Hutnik, A. Wygoda, T. Rutkowski, B. Pilecki, M. Syguła, W. Przeorek, C. Szymczyk, A. Maciejewski, J. Wierzgoń, K. Składowski

Summary:

Cel: Przedstawienie wyników leczenia skojarzonego chorych na nowotwory jamy ustnej w ramach Zespołu Narządowego Nowotworów Głowy i Szyi w latach 1995 - 2000 w Instytucie Onkologii w Gliwicach.
Materiał: Podmiotem analizy jest grupa 102 chorych; 70 (69%) mężczyzn i 32 (31%) kobiet w średnim wieku 54 lat chorych na raka jamy ustnej leczonych za pomocą chirurgii i pooperacyjnej radioterapii. Najczęstszą lokalizacją guza pierwotnego była część ruchoma jêzyka i dno jamy ustnej oraz wyrostek zębodołowy żuchwy odpowiednio 48 (47%) i 27 (26%) chorych, a rozpoznanie
raka płaskonabłonkowego postawiono w 93 (92%) przypadkach. Zaawansowanie guza pierwotnego postawione na podstawie badania klinicznego oraz metod obrazowych ustalono w największym odsetku jako T2 oraz T3; odpowiednio
41 (40%) i 33 (34%) chorych. U 42 (41%) chorych nie stwierdzono przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych, a w 31 (30%)przypadkach zanotowano pojedyncze (N1) przerzuty do węzłów chłonnych szyi. U 26 (25%) chorych wykonano zabieg
miejscowy usunięcia guza z marginesem zdrowych tkanek, u pozostałych 76 (75%) zabieg blokowy obejmujące ognisko
pierwotne jak i węzły chłonne. Mikroskopowa radykalność leczenia chirurgicznego została potwierdzona w 55 (54%) przypadków, a średnia szerokość ocenionych w preparatach pooperacyjnych marginesów wyniosła 3.8 mm, przy średnio 3 ocenionych marginesach. Wszyscy chorzy poddani zostali pooperacyjnej radioterapii, którą rozpoczynano 56 dni po zabiegu.
W 87 (86%) przypadkach zastosowano konwencjonalne frakcjonowanie dawki, u pozostałych frakcjonowanie przyśpieszone, do średniej dawki całkowitej 66.6 Gy. 101 (99%) chorych zakończyło leczenie zgodnie z planem. Średni całkowity czas leczenia skojarzonego wyniósł 100 dni , a mediana okresu obserwacji 5 lat.
Wyniki: 5-letnie odsetki wyleczeń miejscowych, przeżyć bezobjawowych oraz całkowitych wyniosło odpowiednio: 87%, 72% oraz 70%. Analiza jednowariantowa wykazała, iż zaawansowanie guza pierwotnego (T4) związane było ze znamiennie niższym prawdopodobieństwem wyleczenia miejscowego, a konwencjonalne frakcjonowanie dawki z obniżeniem odsetka przeżyć bezobjawowych (p<0.02). Wyniki przeprowadzonej w oparciu o model Coxa analizy wieloczynnikowej wskazały,
iż ilość usuniętych węzłów chłonnych, niższy odsetek zajęcia ich przez przerzuty nowotworowe a także konwencjonalne frakcjonowanie dawki promieniowania należy uznać za niezależne czynniki mające wpływ na wyleczenie miejscowe jak i przeżycie bezobjawowe chorych. Zanotowano również niezale¿ny wpływ wysokości dawki całkowitej promieniowania na wyższe
prawdopodobieństwo przeżycia bezobjawowego.
Wnioski: Wyniki własne przemawiają za wysoką skutecznością leczenia skojarzonego - chirurgii i pooperacyjnej radioterapii
u chorych na nowotwory jamy ustnej. Przeprowadzona analiza wskazuje, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi
na wyniki leczenia skojarzonego chorych na raka jamy ustnej są: miejscowe (T4) zaawansowanie guza pierwotnego, ilość
usuniętych i zajętych przerzutowo węzłów chłonnych oraz sposób frakcjonowania i wielkość dawki całkowitej promieniowania
jonizującego. Powyższe wyniki wskazują na konieczność ścisłej współpracy chirurga, radioterapeuty jak i również patologa oraz radiodiagnosty już przy wstępnym etapie planowania leczenia skojarzonego.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 248-248

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2