Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Kształcenie techników radioterapii na studiach licencjackich i magisterskich

J. Malicki

Summary:

Celem utworzenia nowego kierunku studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w grupie średniego personelu medycznego: techników elektroradiologii i techników radioterapii. Wraz z rozwojem nauki i wprowadzeniem do medycyny nowych technologii w zakresie obrazowania i leczenia promieniowaniem
jonizującym pojawiła się potrzeba zwiększenia dokładności i powtarzalności stosowanych procedur. W radioterapii istotna rola przypada technikom, gdyż prawie każda procedura radioterapii powtarzana jest wielokrotnie. Od jakości wykonania
tego procesu zależy w dużym stopniu powodzenie leczenia. Stąd potrzeba podniesienia poziomu wykształcenia
ogólnego i specjalistycznego w tej grupie zawodowej. Obecnie technicy radioterapii kształceni są w szkołach pomaturalnych (Medyczne Studia Zawodowe, kierunek elektroradiologia),
które koncentrują się na przedmiotach zawodowych. W krajach Unii Europejskiej i USA dąży się do podniesienia współczynnika scholaryzacji, w tym również dąży się do umożliwienia zdobycia wyższego wykształcenia osobom należącym tradycyjnie do tzw. średniego personelu medycznego. Dotychczasowy system kształcenia w Polsce uniemożliwiał rozwój zawodowy i awans naukowy tej grupie personelu, osobom
nieraz bardzo ambitnym, którzy mogliby stać się wartościowymi członkami zespołu terapeutycznego. Wynikiem ukończenia studiów wyższych powinno być uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu oddziaływań promieniowania jonizującego z organizmem biologicznym, z zakresu medycyny oraz techniki i technologii medycznej. Konieczne jest również zaznajomienie studentów z problemami zapewnienia jakości.
Dodatkową przesłanką utworzenia nowej specjalności jest wprowadzenie do prawa polskiego nowych aktów związanych
z bezpiecznym stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie wymagających od personelu znacznie większej wiedzy dotyczącej stosowanych urządzeń radiologicznych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 249-249

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2