Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena wpływu napięcia mięśni na obszar napromienianych tkanek regionu miednicy

P. Czuchraniuk, K. Bujko, P. Kukołowicz, L. Kępka, A. Chwesiuk, A. Żółciak-Siwińska

Summary:

Cel: Ocena potencjalnego wpływu napięcia mięśni na błędy w odtwarzalności półnapromieniania.
Materiał i metody: Do badania włączono dwudziestu dziewięciu kolejnych chorych na raka odbytnicy. Symulacja pola
bocznego w ułożeniu na brzuchu była wykonana dwukrotnie: pierwsza z rozluźnionymi, druga z napiętymi mięśniami miednicy. Podczas drugiej symulacji, stół przesuwano tak, aby środek pola napromieniania pokrył się z tatuażem na skórze wykonanym
podczas pierwszej symulacji. Oba obrazy pól napromieniania nakładano na siebie tak, aby struktury kostne pokryły
się. Mierzono przesunięcie punktu centrowania oraz skręcenie pól, traktując jako referencyjny obraz pola z pierwszej symulacji. Obliczano średnie używając bezwzględnych wartości pomiarów.
Wyniki: W kierunku przednio-tylnym średnia arytmetyczna przesunięć wyniosła 15.3 mm, odchylenie standardowe (OS) 6.9 mm, a wartość największa 37 mm. W kierunku głowa-nogi średnia arytmetyczna przesunięć wyniosła, 4.4 mm (OS) 4 mm, a wartość największa 17 mm. Średnia arytmetyczna skręcenia miednicy wyniosła 5.3 stopni, (OS) 2.4, a wartość największa
11 stopni. Większość przesunięć odnotowano w kierunku tylnym (86%) i do nóg (55%). Kierunek większości rotacji był zgodny z kierunkiem wskazówek zegara (76%). Stwierdzono, że napięcie mięśni powoduje przesunięcie brzegu odbytu i zmianę położenia tkanek pod indywidualną osłoną.
Wniosek: Różnice w napięciu mięśni są potencjalnym źródłem błędów w odtwarzalności pól napromieniania.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 249-249

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2