Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Analiza zaburzeń krzepnięcia u chorych na nowotwory narządów głowy i szyi leczonych napromienianiem lub metodą skojarzoną

B. Jagielska, W. Rolski, G. Sobczyk, A. Kawecki, E. Kraszewska

Summary:

Cel: Celem pracy była analiza zaburzeń układu krzepnięcia u pacjentów z zaawansowanymi (T3-T4) rakami narządów głowy i szyi poddawanych radykalnej radioterapii lub radiochemioterapii. Oceniano czas utrzymywania się zaburzeń krzepnięcia w sytuacji regresji guza. Podjęto próbę ustalenia algorytmu diagnostycznego zaburzeń krzepnięcia w aspekcie czynników ekonomicznych.
Materiał i metoda: Do badania włączono 33 chorych na raka regionu głowy i szyi. U wszystkich pacjentów stwierdzono
miejscowe zaawansowanie T3-T4. Analizę układu krzepnięcia przeprowadzano przed, w trakcie i po zakończeniu radioterapii. Szczegółowe badanie układu krzepnięcia obejmowało oznaczenie czasu APTT, czasu protrombinowego, poziomu fibrynogenu,
czasu lizy w euglobulinach, stężenia białka C i AT III, d- dimerów, PAI - 1, plazminogenu oraz PAP.
Wyniki: Wyjściowo we wszystkich przypadkach stwierdzono zaburzenia fibrynolizy pod postacią znaczego wzrostu PAI-1 oraz w większości przypadków wzrostu plazminogenu i wydłużenia lizy w euglobulinach. Wzrost poziomu PAI-1 utrzymywał się do zakończenia napromieniania niezależnie od stopnia regresji guza. U ponad połowy chorych obserwowano tendencję
do skracania czasu APTT. Tylko u jednego chorego stwierdzono znamienny wzrost poziomu d-dimerów po zakończeniu leczenia.
Na podstawie analizy wielowariantowej według modelu Coxa stwierdzono, że skrócony czasu APTT koreluje ze skróceniem czasu przeżycia.
Wnioski: Upośledzenie fibrynolizy pod postacią skróconego czasu APTT oraz znacznego wzrostu poziomu PAI-1 przy istnieniu innych czynników ryzyka wynikających z choroby nowotworowej jest stanem predysponującym do wystąpienia choroby zatorowo-zakrzepowej. Istotny jest fakt, że może się on utrzymywać się niezależnie od stopnia regresji guza. Skrócony czas
APTT moze być czynnikiem prognostycznym negatywnie wpływającym na przeżycie. W tej grupie chorych należałoby rozważać włączenie leczenia przeciwzakrzepowego w zależności od przesłanek klinicznych. Istotnym problemem jest koszt oznaczania PAI -1, który uniemożliwia stosowanie jego oznaczeń w badaniach przesiewowych. Wydaje nam się, że należałoby w badaniach przesiewowych posługiwać się oznaczeniami czasu APTT. Potwierdzenie jego wpływu na przeżycie wymaga dalszych badań opartych na większej grupie chorych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 250-251

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2