Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zmiany w obrębie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej pacjentek z rakiem piersi po uzupełniającej radioterapii

E. Nowakowska, M. Kubaszewska, J. Skowronek

Summary:

Cel pracy: Ocena wpływu radioterapii oraz skojarzonego z radioterapią leczenia hormonalnego Tamoksyfenem (TAM) na skład subpopulacji limfocytów krwi obwodowej pacjentek chorych na raka piersi.
Materiał i metody: Badaniem objęto łącznie 25 kobiet chorych na raka piersi leczonych radykalnie napromienianiem po doszczętnej operacji gruczołu piersiowego (modo Patey). Wiek pacjentek wynosił od 33 do 67 lat (oerednio 51 lat). Stosowano ścisłe kryteria doboru pacjentek do badań. Ze względu na sposób leczenia przed radioterapią pacjentki podzielono
na dwie grupy. Grupa I - leczone według schematu CMF (n=15), II grupa; leczone po operacji TAM (n=10). U wszystkich
pacjentek zastosowano jednakową technikę wielopolowej radioterapii. Celem oceny wpływu radioterapii na obraz subpopulacji limfocytów krwi obwodowej, pacjentkom wykonano badania fenotypu subpulacji pobierając krew przed rozpoczęciem napromieniania, następnie 1 raz w tygodniu w trakcie teleterapii. Po zakończeniu leczenia promieniami wykonano 6 kontrolnych
badań składu limfocytów we krwi obwodowej po 1, 2, 6, 12, 18 i 24 miesiącach. W trakcie radioterapii i podczas kontroli na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego określono stan kliniczny pacjentek według skali Karnowskiego.
Materiał do badań stanowiły próbki krwi obwodowej z wersenianem sodu (EDTA). Do oznaczenia limfocytów T pomocniczych
(Th), cytotoksycznych (Tc), limfocytów B i Komórek NK wykorzystano zestaw przeciwciał monoklonalnych. Próbki
krwi (100 ml) inkubowano z przeciwciałami (10 ml) przez 45 minut w ciemności i temperaturze pokojowej. Następnie wyznakowane przeciwciałami próbki zalewano płynem lizującym (2000 ml - firmy Ortho-mune Lysing Reagent), celem wyeliminowania krwinek czerwonych. Po 10 minutach dokonano pomiaru przy użyciu cytofluometru przepływowego (Cytoron Absolute,
firmy Ortho Diagnostics). W analizie statystycznej przeprowadzono porównanie średnich wartości liczby limfocytów przed radioterapią w obu grupach badanych ze średnimi wartościami w trakcie i po radioterapii stosując nieparametryczną analizę wariancji ANOVA z testem wielokrotnych porównań Dunn’a. Zanalizowano wpływ dawki z radioterapii na średnie liczby limfocytów,a także korelację upływu czasu po leczeniu promieniami na limfocyty w obu badanych grupach. Zależności te przedstawiono
za pomocą krzywych regresji. Wszystkie obliczenia wykonano przy pomocy programu STATISTICA.
Wyniki: Średnie wartości wyjściowe wszystkich limfocytów I grupy były niższe o 37% ni¿ w grupie II. W trakcie napromieniania w obu badanych grupach zaobserwowano spadek bezwzględnej całkowitej liczby limfocytów T, Th, Tc, B i komórek NK. W obu badanych grupach spadek ten był znamienny statystycznie (p<0.01) od 3 do 5 tyg. w obrębie następujących subpopulacji: Th, Tc, komórek NK, a dodatkowo w grupie II w limfocytów B. W trakcie radioterapii dynamika zmian w obrębie liczby poszczególnych subpopulacji była większa w grupie II, zwłaszcza w pierwszych 2 tyg. naświetlań w porównaniu do grupy I, w której
tempo tych zmian bylo wolniejsze. Najbardziej wrażliwe na leczenie promieniami okazały się limfocytów B, których wartości spadły o 79% w grupie I oraz o 83% w grupie II w stosunku do poziomów wyjściowych. Analiza wpływu dawki na liczby limfocytów w poszczególnych subpopulacjach wykazała silną korelację (-1) spadku limfocytów wraz ze wzrostem dawki. Nie obserwowano różnic znamiennych statystycznie w odnowie układu immunologicznego pomiędzy grupą I i II. Po zakończeniu
napromieniania we krwi obwodowej bezwzględne liczby limfocytów Tc, limfocytów B i komórek NK powróciły do wartości wyjściowych w grupie I już podczas 1 kontroli, a w grupie II między 3 i 4 kontrolą. Proces odnowy wolniej postępował w obu grupach w przypadku limfocytów Th, które po 2 latach w 6 kontroli osiągnęły 95% wartości wyjściowych w grupie I oraz
79% w grupie II.
Wnioski: Radioterapia miejsc pooperacyjnych i regionalnych węzłów chłonnych pacjentek z rakiem piersi spowodowała stan przejściowego obniżenia liczby limfocytów krwi obwodowej.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 251-251

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2