Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Rola radioterapii jako leczenia samodzielnego i skojarzonego oraz wpływu wybranych sposobów frakcjonowania dawki promieniowaniau chorych na zaawansowanego raka części nosowej i ustnej gardła

M. Syguła, K. Składowski, B. Pilecki, A. Wygoda, M. Hutnik, W. Sąsiadek

Summary:

Celem pracy jest ocena porównawcza skuteczności leczenia samodzielnego i skojarzonego promieniami oraz sposobów frakcjonowania dawki promieniowania u chorych na raka górnej i środkowej części gardła dokonana w oparciu o retrospektywny materiał kliniczny. Analizą objęto 283 chorych leczonych w latach 1989-2001 w Instytucie Onkologii w Gliwicach, u których radioterapia miała charakter radykalnego leczenia samodzielnego lub skojarzonego z chemioterapią. Podstawowym kryterium doboru był III i IV stopień klinicznego zaawansowania (z wykluczeniem postaci uogólnionej M1). Leczenie skojarzone: chemioterapia i radioterapia było prowadzone u 82 chorych. Chemioterapię stosowano w sekwencji z radioterapią, jako leczenie indukcyjne w 34 przypadkach, równoczesne w 25 i uzupełniające w 23. W przypadkach leczenia skojarzonego: indukcyjnego i uzupełniającego dawkę promieniowania podawano w oparciu o konwencjonalny system frakcjonowania (26 chorych), hiperfrakcjonowanie (21 chorych) albo frakcjonowanie przyoepieszone (10 chorych), natomiast u 25 chorych,
u których przeprowadzono jednoczasową chemioradioterapię zastosowano tylko frakcjonowanie przyśpieszone. Samodzielną radioterapię przeprowadzono w oparciu o frakcjonowanie przyspieszone - 94 chorych, konwencjonalne - 85 chorych,
hiperfrakcjonowanie - 22 chorych. Zaobserwowano znamiennie korzystny wpływ leczenia skojarzonego na długość przeżycia całkowitego, przeżycia bez objawów nowotworu oraz wyleczalność ogniska pierwotnego i przerzutowo zmienionych węzłów chlonnych szyi. Spośród wszystkich sekwencji leczenia skojarzonego, największą skutecznością cechowało się leczenie jednoczesne, które w 3-letnim okresie obserwacji wykazywało 18% przewagę w odsetku wyleczeń miejscowych i węzłowych w
porównaniu do chemioterapii indukcyjnej i radioterapii oraz prawie 30% zysk w porównaniu do chemioterapii uzupełniającej i radioterapii. Na podstawie uzyskanych wyników można przypuszczać, że najbardziej optymalnym sposobem postępowania w stopniu III i IV raka części ustnej i nosowej gardła, a zwłaszcza w przypadkach występowania rozległych zmian przerzutowych w węzłach chłonnych szyi i/lub naciekach pozatorebkowych - jest jednoczesne leczenie skojarzone polegające na przyśpieszonym sposobie frakcjonowania dawki promieniowania i chemioterapii opartej o Cisplatynę.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 252-252

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2