Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wstępna ocena leczenia skojarzonego (sobotnio-niedzielnej chemioterapii)

L. Szatkowska, A.Brzozowska, G. Rusinek, B.Winkler, M. Mazurkiewicz, G. Baka

Summary:

Celem pracy była ocena toksyczności i wstępna ocena wyników leczenia chemioterapii sobotnio niedzielnej w skojarzeniu z radykalną radioterapią w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi (III0 i IV0). Czas obserwacji wynosi od 3 miesięcy do 20 miesięcy od zakończenia leczenia.
Materiał i metody: Grupa 26 pacjentów w stopniu zawansowania T2-4 N0-3 M0 (w tym 14 z T3-4N2-3 M0) otrzymywała
2 2 5-Fluoro-uracyl (500 mg/m ) 1 i 2 dnia oraz Cisplatynę 1 i 2 dnia (15 mg/m ) co tydzień w dni wolne od radioterapii (sobota i niedziela z równoczesną radioterapią (60-72 Gy w ciągu 6-7 tygodni) od poniedziałku do piątku. Dziewiętnastu pacjentów było operowanych przed leczeniem skojarzonym i u siedmiu z nich stwierdzało się wznowę procesu nowotworowego badaniem
klinicznym. Pozostali pacjenci (7) nie byli operowani. Pacjenci otrzymywali od 4 do 6 cykli dwudniowej chemioterapii
w zależności od tolerancji leczenia.
Wyniki: Tolerancja leczenia była dobra. Z 26 pacjentów u 1 jednego chorego podano tylko dwa kursy chemioterapii, pozostali otrzymali od 4 do 5 kursów zgodnie ze schematem. Największym powikłaniem byla leukopenia 20 u dwóch pacjentów i 30 u jednego oraz trombocytopenia 30 u jednego chorego (wed³ug WHO). Odczyn popromienny według skali Disha wyniósł 10 punktów u 7 pacjentów, u 3 pacjentów 11 punktów, 12 punktów u 2 i 2 pacjentów miało po 14 i 15 punktów w skali Disha. Wznowa procesu nowotworowego wystąpiła u 5 pacjentów z 26 (19%) średni czas do wznowy wynosił 10.8 (od 3 do 13 m).
U 81% (21/26) pacjentów w chwili obecnej nie stwierdza się progresji choroby. 20 pacjentów ma całkowitą regresję nowotworu, średni czas przeżycia wynosi 12.3 (2 do 22 m). U jednego pacjenta stwierdza się stabilizację procesu, czas obserwacji
19 miesięcy.
Wnioski: Leczenie z zastosowaniem sobotnio niedzielnej chemioterapii w trakcie radioterapii mo¿e zapobiec repopulacji
guza w czasie planowych przerw w radioterapii i tym samym poprawiæ wyniki leczenia w tych nowotworach. Jest ono dobrze
tolerowane przez pacjentów i daje obiecuj¹ce wyniki leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 252-253

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2