Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Kształcenie techników radioterapii w krajach Unii Europejskiej - nowe projekty

M. Bogusz-Osawa, J. Malicki

Summary:

Możliwości kształcenia wyższego techników radioterapii w krajach Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane i dość ograniczone. Większość krajów (m.in. Holandia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania)oferuje 3-4 letnie programy kształcenia w zakresie radioterapii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej na poziomie
licencjackim. Tylko nieliczne tj. Belgia, Dania i Szwecja oferują dodatkowe programy uzupełniające (1-2 letnie). W innych krajach (tj. Bułgaria, Czechy, Węgry) pojawia się co prawda tendencja do tworzenia programów kształcenia na poziomie uniwersyteckim w zakresie elektroradiologii, jednakże, w żadnym z wyżej wymienionych krajów UE nie stworzono możliwości kształcenia na poziomie studiów magisterskich. Polska jest jedynym krajem, w którym technikom radioterapii, diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej stworzono możliwość rozpoczęcia uzupełniających studiów magisterskich w tym zakresie (Akademia Medyczna w Poznaniu).
W Polsce tylko trzy uczelnie wyższe: Akademia Medyczna w Gdańsku (tryb dzienny), Akademia Medyczna w Poznaniu (tryb dzienny i zaoczny) oraz Akademia Medyczna w Warszawie (tryb zaoczny i wieczorowy) oferują program kształcenia wyższego na poziomie licencjackim (Gdańsk i Warszawa) i uzupełniającym magisterskim (Poznań) w zakresie elektroradiologii. Biorąc pod uwagę fakt, iż technicy odgrywają znaczącą rolę w zespole terapeutycznym istotne jest by stworzyć im warunki
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania wiedzy na wyższym poziomie, umożliwiając im tym samym dalszy rozwój
naukowy i awans zawodowy.
Problem ograniczonych możliwości kształcenia wyższego techników radioterapii dostrzeżony został również przez towarzystwo naukowe ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology). Na początku 2004 r. w oparciu o założenia 5 - letniego, europejskiego programu Erasmus Mundus (EM), w ramach akcji 1, tj. Erasmus Mudus Master Courses,
ESTRO zainicjowało prace nad stworzeniem wspólnych europejskich uzupelniających studiów magisterskich dedykowanych głównie technikom radioterapii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. W tym celu, z inicjatywy towarzystwa powołano
konsorcjum uczelni europejskich: z Polski - Akademia Medyczna w Poznaniu, z Holandii - Inholland Medical Technology School of Health, z Niemiec - The University of Dresden, z Wielkiej Brytanii - The University of Birmingham. Zgodnie z założeniami Programu EM, zadaniem konsorcjum jest opracowanie programu studiów dla absolwentów pierwszego cyklu
kształcenia wyższego (licencjat) a następnie jego realizacja w co najmniej dwóch uczelniach wchodzących w skład konsorcjum (studia powinny być zakończone uzyskaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 253-253

FULL TXT (PDF: 0,16MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2