Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zastosowanie techniki ćwierćwiązek z użyciem jednego izocentrum w radioterapii chorych na raka piersi

H. Urbańczyk , R. Tarnawski , J.Wydmański , L. Hawrylewicz , L. Misztal

Summary:

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie nowej techniki radioterapii zastosowanej u chorych na raka piersi, po zabiegach operacyjnych. Metoda: Napromienianie wszystkich pól przeprowadza się bez zmiany ułożenia chorej, z wykorzystaniem jednego izocentrum, które jest zlokalizowane na granicy pól tangencjalnych i nadobojczykowo-pachowych. Stosuje się pola asymetryczne. Pola tangencjalne napromienia się ćwierćwiązką, a pola nadobojczykowe - półwiązką. Wnioski: 1. Prezentowana technika radioterapii pozwala na lepszą odtwarzalność leczenia w porównaniu do stosowanych standardowych technik radioterapii. 2. Opisana technika, pomimo większego nakładu pracy przy planowaniu leczenia jest mniej pracochłonna i zajmuje mniej czasu przy codziennym napromienianiu. 3. Poprawie ulega jednorodność rozkładu dawki na granicy obszarów.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 258-258

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2