Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wpływ teleradioterapii konformalnej na obniżenie dawek w narządach zdrowych u chorych z zaawansowanym rakiem szyjki macicy

A. Roszak, A. Skrobała, H. Włodarczyk, J. Malicki, E. Cikowska-Woźniak

Summary:

Standardowym leczeniem chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy jest obecnie radiochemioterapia. Leczenie skojarzone może zwiększać ilość powikłań ze strony narządów zdrowych. Radioterapia łączy teleterapię guza nowotworowego wraz z układem chłonnym z brachyterapią na obszar tarczowy. Nowoczesne techniki obrazowania i systemy planowania pozwalają na dokładne wyznaczanie objętości tarczowych i sąsiadujących narządów zdrowych.
Cel pracy: Celem pracy była analiza dawek promieniowania otrzymana przez narządy zdrowe w terapii konformalnej
w porównaniu do technik tradycyjnych.
Materiał i metodyka: Analizą objęto procedury radioterapii 5 chorych z rakiem szyjki macicy w stopniu IIIB leczonych radiochemioterapią. Na podstawie obrazów z TK wyznaczono obszary obejmujące GTV, CTV, PTV, pêcherz moczowy, odbytnicę, jelito cienkie oraz niektóre struktury kostne w obrębie miednicy. Porównano dawki promieniowania, jakie otrzymały
analizowane obszary i narządy przy zastosowaniu techniki konformalnej (napromieniany obszar to PTV z 0.7 cm marginesem, pozostałe struktury zostały osłonięte kolimatorem wielolistkowym), z uprzednio stosowaną techniką 2 i 4 wiązek z zastosowaniem osłon inywidualnych. Porównano średnie dawki promieniowania otrzymane przez analizowane obszary i narządy:
wyznaczono dawki min, średnie, max, odchylenie standardowe oraz obliczono znamienności statystyczne pomiędzy nimi
w zależności od zastosowanej techniki.
Wyniki: Analizowane objętości (GTV, CTV, PTV), niezależnie od zastosowanej techniki teleterapii, otrzymały planowane dawki promieniowania (min 100.6%, max 102.5%). Średnie dawki w narządach różniły się w zależności od zastosowanej techniki napromieniania - najniższe były przy leczeniu techniką konformalną: dla pęcherza moczowego p=0.013, odbytnicy p=0.043.
Zmniejszenie to wynika z osłonięcia części narządu i zmniejszenia jego objętości napromienianej. Znaczne i istotne statystycznie różnice p=0.009 wystąpiły w dawkach, jakie otrzymały jelita cienkie w zależności od stosowanej techniki napromieniania
(najwyższy procent osłanianego narządu) przy zastosowaniu techniki konformalnej. Podobne wyniki otrzymano analizując dawki w obszarach obejmujących stawy biodrowe, okolicę kości krzyżowej i kręgosłupa.
Wnioski: 1. Wprowadzenie techniki konformalnej w teleradioterapii chorych z zaawansowanym rakiem szyjki macicy pozwala na obniżenie dawek w narządach zdrowych poprzez zmniejszenie objętości napromienianej tych narządów. 2. Wyznaczanie obszarów tarczowych i narządów zdrowych wymaga dużych umiejętności i jest warunkiem prowadzenia teleradioterapii
konformalnej.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 256-256

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2