Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Radioterapia u chorych z wszczepionym rozrusznikiem serca lub kardiowerterem - defibrylatorem; aspekty praktyczne

B. Wysocka, D. Wrona, J. Jassem

Summary:

Konieczność zastosowania radioterapii z użyciem przyspieszacza liniowego u chorych z wszczepionym rozrusznikiem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) występuje względnie rzadko, jednak z uwagi na potencjalne ryzyko może stanowić problem techniczny i organizacyjny. Do popromiennego uszkodzenia urządzenia wspomagającego pracę serca dochodzi na drodze dwóch mechanizmów: bezpośredniego oddziaływania promieniowania jonizującego na jego elektroniczną część oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego powstającego w przyśpieszaczu liniowym. W pracy przedstawiono stosowany w naszym ośrodku sposób postępowania u chorych w trakcie leczenia promieniowaniem jonizującym generowanym przez przyspieszacz liniowy. Zastosowane środki ostrożności polegają na współpracy z ośrodkiem kardiologicznym sprawującym opiekę nad chorym, monitorowaniu pracy serca podczas każdej frakcji napromieniania w obecności lekarza, odpowiednim doborze pól wlotowych oraz wykonywaniu dozymetrii in vivo w obszarze skóry pokrywającej urządzenie. Wnioski: 1. Radioterapia przy użyciu przyspieszacza liniowego jest możliwa i bezpieczna u chorych z wszczepionym rozrusznikiem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem, jednak wymaga zastosowania odpowiednich środków ostrożnooeci i współpracy z ośrodkiem kardiologicznym. 2. Elektroniczna część urządzenia nie powinna być poddawana bezpośredniemu działaniu promieniowania jonizującego, zatem musi znajdować się poza polem napromieniania. 3. Ryzyko zaburzenia funkcji urządzenia pod wpływem generowanego przez przyspieszacz promieniowania elektromagnetycznego jest nieprzewidywalne, dlatego uzasadnione jest monitorowanie pracy serca za pomocą EKG podczas każdej frakcji.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 257-257

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2