Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena wyników leczenia skojarzonego chorych na nowotwory ślinianek

A. Idasiak, S. Blamek, E. Wolny, R.Tarnawski

Summary:

Wprowadzenie: Nowotwory ślinianek stanowią około 7% guzów w obrębie głowy i szyi. Histopatologicznie są grupą bardzo heterogenną. Zasadniczym postępowaniem w ich przypadku jest leczenie chirurgiczne. Radioterapia uzupełniająca jest stosowana w przypadkach nieradykalnych zabiegów operacyjnych, potwierdzenia przerzutów do węzłów chłonnych szyjnych, operacyjnej wznowy miejscowej, przypadkach nieoperacyjnych oraz w nisko zróżnicowanych guzach ślinianek.
Cel: Celem pracy była ocena wyników leczenia chorych na nowotwory ślinianek i wpływu techniki napromieniania na wyniki podjętego leczenia.
Materiał i metoda: Oceniano wyniki leczenia 60 pacjentów (34-M, 26-K) w wieku 30-84 lata (mediana 62) napromienianych w Instytucie Onkologii w Gliwicach z powodu nowotworu ślinianek w latach 1998-2003. W 44 przypadkach (73%) guz znajdował się w obrębie ślinianki przyusznej, w 16 punktem wyjścia była ślinianka podżuchwowa (27%). Jako pierwotne leczenie u wszystkich chorych przeprowadzono operacyjne usuniecie guza, dodatkowo z powodu powiększonych wêzłów chłonnych szyjnych wykonano w 7 przypadkach limfadenektomię, w 3 zabieg Crille'a. Wskazaniami do zastosowania leczenia promieniami były dodatnie lub nieznane marginesy cięcia - 29 (48%), przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych -13 (22%), wznowa miejscowa - 12 (20%) oraz niskie zróżnicowanie guza - 6 (10%). Dawki radioterapii zawierały się w zakresie 60-76 Gy,
dawka frakcyjna wynosiła 1.8-2.0 Gy. W 53 przypadkach chorzy leczeni byli techniką konformalnej radioterapii (CFRT), w 7 przypadkach wykorzystano technikę modulacji intensywności wiązki (IMRT).
Wyniki: 59 chorych (98%) ukończyło leczenie, w 1 przypadku wskutek rozsiewu choroby zakończono leczenie poniżej zaplanowanej dawki. Maksymalny odczyn w trakcie leczenia zawierał się w zakresie 7-17 pkt. w skali DISCHE (średnio 10 pkt.). U 2 pacjentów z powodu silnego odczynu zastosowano tygodniową przerwę po 3 tygodniu napromieniań. W trakcie kontroli
po zakończonym leczeniu u 15 chorych (25%) wykryto wznowę miejscową a w 9 przypadkach (15%) przerzuty odległe.
Do progresji nowotworu doszło zaledwie u 6 chorych, u których zabieg operacyjny był nieradykalny mikroskopowo (dawki promieniowania zawierały się w przedziale 66-76 Gy), w pozostałych 18 przypadkach niepowodzenia leczenia wystąpiły
po określeniu mikroskopowej radykalności operacji oraz leczeniu promieniami w zakresie dawek promieniowania 60-66 Gy.
Czas od zakończenia leczenia do wznowy miejscowej nowotworu zawierał się w przedziale 1-15 mies. (mediana 6.3 mies.), przerzuty odlegle w analizowanej grupie ujawniały się w przedziale czasu 2-43 mies. (mediana 14.3 mies.) i dotyczyły: węzłów chłonnych - 4 przypadki (szyjne - 2, podobojczykowe - 1, okołoaortalne - 1), płuc- 2, mózgowia, wątroby, rdzenia kręgowego - po 1 przypadku. U 36 chorych (60%) w czasie obserwacji w zakresie 3-68 mies. (średnio 22 mies.) nie zaobserwowano progresji procesu chorobowego.
Wnioski: Wyniki leczenia analizowanej grupy chorych są zgodne z danymi literaturowymi. Niższy odsetek niepowodzeń leczenia chorych po nieradykalnym zabiegu operacyjnym może być związany z zastosowaniem wyższych dawek promieniowania w trakcie leczenia uzupełniającego. Mała liczebność chorych leczonych techniką IMRT nie pozwala na określenie wpływu wybranej techniki leczenia na jego wyniki.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 256-257

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2