Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wartość wybranych, klinicznych czynników prognostycznych w radykalnej radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego

W. Majewski

Summary:

Założenia i cel pracy: Wyniki radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego zależą od wielu czynników prognostycznych i choć znaczenie stopnia zaawansowania guza nie budzi kontrowersji, rola takich czynników jak: stężenie hemoglobiny, pojemność pęcherza moczowego czy sprawność wydzielnicza nerek nie została dotychczas jednoznacznie określona.
Celem pracy jest ocena wartości wybranych, klinicznych czynników prognostycznych w odniesieniu do skuteczności radykalnej radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania T2 i T3.
Materiał i metody: Badaną grupêęstanowi 480 chorych na raka pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania T2 i T3,
napromienianych radykalnie w Instytucie Onkologii w Gliwicach, w latach 1975-1995. W badanej grupie było 433 mężczyzn
(90%) i 47 kobiet (10%), średnia wieku chorych wyniosła 59 lat. U 167 chorych (35%) określono stopień zaawansowania guza jako T2 a u 313 chorych (65%), jako T3. Średnie stężenie hemoglobiny we krwi przed leczeniem wynios³o 13.7 g/dl (6.9 -17.8 g/dl), średnia pojemność pęcherza moczowego przed leczeniem wyniosła 270 ml (120-700 ml). Sprawność wydzielniczą nerek określano w badaniu urograficznym i/lub USG, i oceniono jako prawidłową u 332 chorych (69%), natomiast jednostronne upośledzenie sprawności nerek obserwowano u 86 chorych (18%), u pozostałych chorych ocena funkcji nerek
była niejednoznaczna lub brak dokładnych danych uniemożliwiał jej ocenę. Chorych napromieniano z użyciem fotonów Co60 lub X 9-23 MV. Dawka całkowita promieniowania wyniosła średnio 65.5 Gy, a średni czas leczenia promieniami wyniósł 51 dni.
Wartość prognostyczną wybranych czynników oceniano w odniesieniu do wyleczeń miejscowych, poddano analizie takie czynniki jak: płeć i wiek chorych, stopień zaawansowania guza (T), stężenie hemoglobiny we krwi przed leczeniem, pojemność pęcherza moczowego oraz sprawność wydzielnicza nerek.
Wyniki: Mediana okresu obserwacji wyniosła 76 miesięcy. Aktualizowany odsetek 5-letnich wyleczeń miejscowych wyniósł 47% (T2-58%, T3-41%). W analizie wielowariantowej wykazano, że istotnymi czynnikami prognostycznymi okazały się: stopień zaawansowania guza-T (p=0.046), pojemność pęcherza moczowego przed leczeniem (p=0.0032), stężenie hemoglobiny we krwi przed leczeniem (p=0.0066) oraz sprawność wydzielnicza nerek (p=0.025).
Wnioski: Spośród ocenionych czynników prognostycznych, największą wartość rokowniczą w odniesieniu do skuteczności
radykalnej radioterapii chorych na raka pęcherza moczowego mają: stężenie hemoglobiny we krwi i pojemność pęcherza
moczowego przed leczeniem, stopień zaawansowania guza (T) oraz sprawność wydzielnicza nerek.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 258-258

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2