Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena skuteczności hipofrakcjonowanej, pooperacyjnej radioterapii u chorych na niskozróżnicowane glejaki mózgu

L. Czopkiewicz, M. Pamucka, K. Składowski

Summary:

Uzasadnienie i cel pracy: Niezadowalające wyniki skojarzonego leczenia chorych na glejaki mózgu o wysokiej złośliwości uzasadniają poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych form postępowania leczniczego. W ostatnich latach w wielu
ośrodkach prowadzono badania kliniczne nad niekonwencjonalnymi sposobami frakcjonowania dawki promieniowania.
Niniejszy raport dotyczy oceny skuteczności hipofrakcjonowania radioterapii pooperacyjnej, którą prowadzono w latach 1989-1998 w Wojewódzkim Ośrodku Onkologicznym w Opolu.
Materiał: Podmiotem analizy jest grupa 145 chorych poddanych pooperacyjnej radioterapii w latach 1982-2001, z których u 79 rozpoznano gwiaździaka anaplastycznego (AA), a u 66 glejaka wielopostaciowego (GBM). Wiek 87 mê¿czyzn i 58 kobiet wahał się w przedziale od 17 do 77 lat, średnio 47 lat. Chorych napromieniano techniką SSD lub izocentrum, najczęściej z dwóch pól naprzeciwległych, 64 pacjentów metodą konwencjonalną, 2 Gy/dziennie przez 5 dni w tygodniu do dawki 60 Gy, pozostałych 81 pacjentów metodą hipofrakcjonowaną - dawką 5-6 Gy 2 razy w tygodniu do dawki 42-54 Gy.
Metoda: Skuteczność radioterapii hipofrakcjonowanej oceniano w oparciu o analizę przeżycia wg Kaplana-Meiera w porównaniu do grupy chorych napromienianych w sposób konwencjonalny z zachowaniem takich samych warunków technicznych leczenia. Dawkę biologiczną podawaną w obszarze tarczowym za pomocą hipofrakcjonowania przeliczono indywidualnie na dawkę biologicznie równoważną za pomocą równania liniowo-kwadratowego. Za podstawowy parametr oceny
skuteczności leczenia przyjęto długość całkowitego przeżycia.
Wyniki: Zanotowano następujące odsetki przeżycia ogólnego w okresie 1, 2 i 3-letnim, odpowiednio w grupie chorych poddanych radioterapii hipofrakcjonowanej i konwencjonalnej: 60% vs. 80%, 35% vs. 47% i 17% vs. 40%, przy czym różnice pomiędzy nimi były znamienne statystycznie (test log-rank, p=0.006). Mediana przeżycia chorych leczonych za pomocą hipofrakcjonowania była krótsza o 3.6 miesiąca w stosunku do chorych napromienianych konwencjonalnie. Typ histopatologiczny
guza, stan sprawności i zakres operacji (totalna vs. inna) okazały się mieć również istotny wpływ na długość
całkowitego przeżycia.
Wnioski: Hipofrakcjonowanie dawki pooperacyjnej radioterapii chorych na niskozróżnicowane glejaki mózgu było leczeniem o gorszej skutecznooeci w porównaniu do standardowego, konwencjonalnego napromieniania. Eskalacja dawki promieniowania
polegająca na ok. dwukrotnym wzroście dawki biologicznej w obszarze tarczowym nie spowodowała poprawy wyników
leczenia, a wręcz ich pogorszenie, co należy wiązać z większym ryzykiem powikłań popromiennych tkanki nerwowej.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 259-259

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2