Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Radykalna radioterapia chorych na raka pęcherza moczowego w stopniu T2-T4

E. Bednaruk-Młyński, R. Zaucha, A. Kobierska, J. Jassem

Summary:

Wstęp: Pomimo postępu w chirurgii i radioterapii wyniki leczenia miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego
pozostają niezadowalające. Brak badań z losowym doborem chorych uniemożliwia rzetelną ocenę wartości poszczególnych
metod.
Cel: Celem niniejszej pracy jest ocena czasu przeżycia i tolerancji leczenia napromienianiem w uzupełnieniu elektroresekcji przezcewkowej - TUR u chorych na miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego.
Materiał i metody: Przedmiotem oceny jest grupa 41 chorych na raka pęcherza moczowego poddana w Klinice Onkologii
i Radioterapii AM w Gdańsku w latach 1992-2002 radykalnej radioterapii w uzupełnieniu przezcewkowej resekcji guza. Udział chorych w stopniu T2, T3 i T4a wynosił odpowiednio 16, 17 i 8 przypadków. Wszyscy chorzy byli płci męskiej, średnia wieku wyniosła 66 lat, (zakres 45-84 lata). Pęcherz moczowy wraz z marginesem napromieniano dawką 54-70 Gy (średnia 61 Gy).
U 28 chorych napromienianiem dawką 44-50 Gy objęto także węzły chłonne miednicy.
Wyniki: Po okresie obserwacji 5-115 miesięcy (mediana 18 miesięcy), 11 chorych nadal żyje. Mediana aktualizowanego czasu przeżycia wynosiła 2.9 lat (95% CI 1.7-4.1), a prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia 29% (95% CI 14-45%).
Wczesny odczyn popromienny ze strony jelit w 1 i 2 stopniu nasilenia wg skali NCI CTC odnotowano u 7 chorych, dolegliwości dyzuryczne w 1 i 2 stopniu nasilenia u 11 chorych, i oba odczyny - u 4 chorych, wyłącznie leczonych dawką co najmniej 60 Gy. U jednego chorego wystąpiła podniedrożność (stopień 3) wymagająca kilkudniowej przerwy w radioterapii.
Wnioski: Radioterapia w uzupełnieniu resekcji przezcewkowej jest dość dobrze tolerowana, jednak jej skuteczność u chorych na miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego jest nadal niezadowalająca.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 260-260

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2