Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wyniki leczenia napromienianiem techniką manchesterską u chorych z rakiem krtani

Z. Laskus, Z. Szutkowski

Summary:

Cel pracy: Ocena wyleczeń miejscowych, przeżycia całkowitego i tolerancji leczenia radykalnego selektywnego podwyższoną dawką frakcyjną u chorych w zaawansowanym wieku i/lub z upośledzonym stanem ogólnym lub z poważnymi schorzeniami
towarzyszącymi.
Materiał: 55 chorych z rakiem krtani, 49 M i 6 K, średni wiek 71 lat (45-94),T1-19,T2-27,T3-9,N0-52,N1-3. WHO 0 -10 chorych, WHO 1-29, WHO 2-12, WHO 34 chorych. Choroby towarzyszące: ukł. krążenia - 36 chorych, ukł. oddech. - 2 chorych, niewydolność nerek i dializy - 1 chory, leczone wcześniej nowotwory - 7 chorych. Technika napromieniania: Co-60 lub fot x 4 MeV, pola obejmujące puszkę krtani i zajęte węzły chłonne, dawka frakcyjna 315 cGy/t (300-320), 5 fr/tydz., dawka całkowita 5040
-5400 cGy/t./21 - 23 dni leczenia. U 2 chorych przerwano leczenie z powodu pogorszenia stanu ogólnego. Przerwy w napromienianiu z powodu chorób towarzyszących -7 chorych, z powodu odczynu poprom. śluzówek -2 chorych. Średni czas leczenia - 23 dni. Powikłania wczesne: wczesny maksymalny odnotowany odczyn śluzówek (EORTC): III - 24 chorych, II - 17 chorych, I - 14 chorych. Stosowano płyny infuzyjne i/lub żywienie przez sondę u 14/55 (25%) chorych, u 16/55 (29%) chorych
stosowano narkotyczne leki przeciwbólowe (Tramal). Stracono z obserwacji 6/55 (11%) chorych (po 0, 3, 5, 6, 30 i 65 m-cach). Średni czas obserwacji dla wszystkich chorych wyniósł 24 m-ce (0-77 m-cy). Powikłania późne: u 4/55 (7%) chorych - zapalenie
chrząstek krtani leczone zachowawczo z dobrym efektem, u 1/55 (2%) chorych - tracheotomia z powodu popromiennego
obrzęku krtani, u 1 chorego - trwająca ponad 3 m-ce dysfagia z koniecznością stosowania pokarmów zmiksowanych.
Wyniki leczenia: Brak CR stwierdzono u 30/55 (55%) chorych przy końcu leczenia, a w I badaniu kontrolnym po leczeniu stwierdzono chorobę przetrwałą tylko u 8 chorych (czyli u 22/30 chorych, tj. u 73% wystąpiła CR po zakończeniu napromieniania).
Niewyleczenie stwierdzono u 8/55 (15%) chorych, z tego u 2 przeprowadzono chirurgię ratującą. Wznowę stwierdzono
u 3/55 (5%) chorych, z tego u 3 przeprowadzono chirurgię ratującą. Zmarło 21/55 (55%) chorych. Przyczyny zgonu: leczony nowotwór - 1, inne nowotwory wykryte po napromienianiu raka krtani - 3, towarzyszące choroby internistyczne - 16, nieznana
przyczyna - 1.
Wnioski: Opisany sposób frakcjonowania dawki pozwala ukończyć leczenie w zaplanowanym czasie i uzyskać CR.
Tolerancja leczenia jest dostatecznie dobra, by prowadzić je w grupie osób starszych lub obciążonych innymi schorzeniami.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 261-262

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2