Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wyniki leczenia nerwiaków nerwu słuchowego metodą radiochirurgii stereotaktycznej

S. Blamek, K. Ficek, A. Idasiak, E. Wolny, L. Miszczyk, R. Tarnawski

Summary:

Wstęp: Nerwiaki nerwu słuchowego są guzami rozwijającymi się z osłonki mielinowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Mogą rozwijać się wewnątrz wewnętrznego przewodu słuchowego bądź w kącie mostowo-móżdżkowym. Tradycyjną metodą leczenia nerwiaków nerwu słuchowego jest operacja. Postępowanie chirurgiczne, wiąże się jednak z ryzykiem występowania poważnych powikłań, takich jak uszkodzenie funkcji nerwów czaszkowych, płynotok i ryzyko infekcji czy powikłań związanych
ze znieczuleniem. Metodą leczenia nerwiaków nerwu VIII o rosnącym znaczeniu jest radiochirurgia stereotaktyczna. Nie pozwala ona wprawdzie na uzyskanie całkowitej regresji guza ale pozwala na uzyskanie dobrych efektów funkcjonalnych i pozbawiona jest zagrożeń związanych z zabiegiem neurochirurgicznym.
Cel: Ocena efektu leczenia metodą radiochirurgii stereotaktycznej nerwiaków nerwu słuchowego.
Materiał: Analizowano wyniki leczenia 14 chorych. Jedenastu było leczonych wyłącznie metodą radiochirurgii stereotaktycznej, 3 było uprzednio operowanych, w tym dwóch dwukrotnie, a następnie napromienianych z powodu wznowy guza. Średnia 3 objętość guza wynosiła 10.18 cm, dawki promieniowania mieściły się w zakresie 12-18 Gy (średnio 14.7 Gy).
Metoda: Efekt leczenia oceniano na podstawie analizy wyników badań obrazowych (MRI) wykonywanych przy kolejnych kontrolach oraz badania klinicznego, z uwzględnieniem funkcji nerwów czaszkowych.
Wyniki: U 4 chorych stwierdzono częściową regresję radiologiczną guza, u 9 stagnację, u jednego chorego nastąpiła progresja, z tego powodu został poddany operacji 10 miesięcy po leczeniu promieniami. U czterech chorych stwierdzono częściowe ustąpienie zgłaszanych dolegliwości w postaci zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, upośledzenia słuchu i bólu
głowy. U dwóch chorych wystąpiły po leczeniu objawy obwodowego porażenia nerwu twarzowego, u kolejnych dwóch
chorych stwierdzono pogorszenie słuchu, w tym u jednego progresję objawów w postaci bólu głowy i podwójnego widzenia, po przejściowej poprawie 2 miesiące po leczeniu. U jednego chorego wystąpiła progresja objawów w postaci bólu i zawrotów głowy. U pięciu chorych stwierdzono w badaniach obrazowych pojawienie się późnego odczynu popromiennego w postaci ognisk demielinizacji w okolicy guza.
Wnioski: Radiochirurgia stereotaktyczna jest metodą leczenia nerwiaków nerwu słuchowego alternatywną w stosunku
do zabiegu neurochirurgicznego, obciążoną jednak ryzykiem powikłań, a w szczególności ryzykiem powstania późnego
odczynu popromiennego w strukturach OUN bezpośrednio sąsiadujących z obszarem napromienianym.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 263-263

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2