Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Pooperacyjna radioterapia po radykalnej prostatektomii: wstępna ocena metody leczenia

P. Milecki, Z. Kwias

Summary:

Cel: Ocena wczesnej tolerancji oraz efektywności pooperacyjnej radioterapii u chorych po radykalnej prostatektomii.
Materiał i metody: Analizie poddano 59 chorych którzy po leczeniu operacyjnym (radykalna prostatektomia - RP) z powodu
raka stercza zostali uzupełniająco napromieniani w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w okresie od 01.01.2001 do 30.12.2003. Pooperacyjną radioterapię stosowano w przypadku obecności dodatniego marginesu pooperacyjnego w ocenie patologicznej i/lub zaawansowania okreoelonego jako pT3 lub niepowodzenia biochemicznego po RP. Średni czasokres od zabiegu operacyjnego do rozpoczęcia radioterapii wynosił 3.4 miesiąca (1-29 miesięcy). Do podstawowych objawów ubocznych po leczeniu operacyjnym (RP) zgłaszanych przez chorych przed rozpoczęciem napromieniania zaliczono: nietrzymanie moczu, zaburzenie potencji, częstomocz, nocne oddawanie moczu, zwężenie cewki moczowej.Leczenie napromienianiem prowadzono w oparciu radioterapię konformalną (3D CRT) do średniej dawki całkowitej 59.5 Gy
(54 - 68 Gy).
Wyniki: W trakcie leczenia napromienianiem oraz w okresie obserwacji po leczeniu odczyn popromienny według klasyfikacji
RTOG/EORTC ze strony przewodu pokarmowego i moczowego w stopniu 1 odnotowano u 20% chorych, a w stopniu 2 u 10%. Nie odnotowano powikłań w stopniu 3 i wyższym. U 12 (7%) chorych w trakcie obserwacji stwierdzono niepowodzenie biochemiczne (wzrost poziomu PSA) i/lub wystąpienie przerzutu odległego.
Podsumowanie: Wstępne wyniki leczenia z zastosowaniem pooperacyjnej radioterapii wskazują, że wczesna tolerancja leczenia jest dobra, przy jednocześnie małym odsetku niepowodzeń. Jednak pełna ocena takiego sposobu postępowania wymaga dłuższego okresu obserwacji.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 263-264

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2