Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Napromienianie całego ciała dawek 5 Gy w chorobach rozrostowych układu krwionośnego

G. Kosicka, J. Malicki

Summary:

Wprowadzenie: W marcu 2003 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii po raz pierwszy w Polsce wykonano napromienianie całego ciała u pacjenta, u którego nie stwierdzono choroby nowotworowej.
Cel pracy: Celem pracy jest opis przypadku pacjenta leczonego z powodu ciężkiej nabytej anemii aplastycznej, u którego zastosowano technikę napromieniania całego ciała.
Materiał i metoda: Napromienianie całego ciała było etapem przygotowująym 8 letniego chłopca, do zabiegu transplantacji szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Aparatem terapeutycznym był Mevatron KD2. Pacjent napromieniany był wysokoenergetycznym promieniowaniem X (15 MV)w odległości SSD=320 cm dla bocznych pól oraz SSD=211 cm dla pól przednio-tylnych, dzięki czemu uzyskano niską moc dawki w osi wiązki dla maksymalnego pola. W przypadku pól bocznych punkt centrowania znajdował się w okolicy miednicy -2 i moc dawki w połowie szerokości miednicy wynosiła 3.95×10 Gy/min, natomiast dla dwóch pól przednio-tylnych punkty centrowania znajdowały się; jeden w śródpiersiu, drugi w miednicy, moc dawki w połowie grubości śródpiersia i miednicy
-2 wynosiła 10.4×10 Gy/min. Całkowita dawka 5 Gy podana została w 4 frakcjach, w ciągu 2 dni (przerwa miêdzy frakcjami wynosiła minimum 6 godzin). Dawka frakcyjna w punktach centrowania wynosiła 1.25 Gy. W celu uzyskania równomiernego rozkładu dawki zastosowano 3 frakcje w projekcji bocznej i 1 frakcjê przednio-tylną. W przypadku pól bocznych stosowano
bolusy w okolicy głowy i szyi, płuc oraz nóg. Z uwagi na niską dawkę całkowitą (5 Gy) w polach przednio-tylnych płuca nie były
osłaniane. W ka¿dej frakcji obliczane były dawki na „wejściu” do ciała i na „wyjściu” z ciała pacjenta na podstawie 10 przekrojów wykonanych na tomografie komputerowym. Pomiary dawek in vivo wykonane były za pomocą detektorów półprzewodnikowych.
Wyniki i dyskusja: Jednorodność rozkładu dawki całkowitej obliczonej w linii środkowej ciała wahała się od +2.2% do -3.8%. Dawki zmierzone na „wejściu” do ciała i na „wyjściu” z ciała pacjenta porównano z dawkami obliczonymi w tych samych miejscach. Z porównania wynika, iż największe różnice pomiędzy dawkami obliczonymi i zmierzonymi są w głowie i szyi,
w śródpiersiu i w nogach, czyli wszędzie tam, gdzie stosowano bolusy. Najwiêkszą różnicę pomiędzy dawką zmierzoną i obliczoną (8%) odnotowano w szyi, powodem tego mogło być różne ułożenie ramion pacjenta (zbytnie odsłonięcie szyi). W pozostałych punktach (głowa, śródpiersie, kolana, kostki) dawki zmierzone były niższe od obliczonych od 4.3% do 6.7%. W ramionach, brzuchu i miednicy dawki zmierzone były równe dawkom obliczonym na podstawie przekrojów z tomografu
komputerowego. Niskie wartości mocy dawek stosowane były w celu obniżenia toksyczności. Pierwsze własne obserwacje
pokazują, że zastosowanie niskich dawek 5 Gy przed transplantacją szpiku od dawcy niespokrewnionego jest u chorych z niedokrwistościa aplastyczną bezpieczne i jednocześnie skuteczne, tj. nie powoduje toksycznego uszkodzenia tkanek i narządów, a zapobiega odrzuceniu przeszczepu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 264-264

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2