Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Boost stereotaktyczny w leczeniu mięsaków tkanek miękkich oczodołu u dzieci

K. Ficek, S. Blamek, K. Ślosarek, L. Miszczyk

Summary:

Wstęp: Zasadą współczesnego leczenia onkologicznego u dzieci jest leczenie oszczędzające w sekwencji pozwalającej na znaczące obniżenie ryzyka późnych powikłań i zaburzeń rozwojowych. W przypadku mięsaków prążkowanokomórkowych
oczodołu zastosowanie leczenia chirurgicznego z wielolekową chemioterapią i radioterapią umożliwia wyleczenie i zachowanie narządu wzroku. Powikłaniem radioterapii na okolicę oczodołu są zaburzenia rozwoju struktur kostnych, upośledzenie ruchomości gałki ocznej, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zaćma, zespół suchego oka. Wykorzystanie boostu stereotaktycznego
pozwala na podanie maksymalnie wysokiej dawki w obszarze leczonym i obniżenie dawki na gałkę oczną oraz narządy krytyczne (nerw wzrokowy, soczewkę).
Cel: Celem naszej pracy jest przedstawienie techniki napromieniania mięsaków prążkowanokomórkowych z wykorzystaniem boostu stereotaktycznego.
Materiał: W pracy omówione zostały 2 przypadki dzieci chorych na mięsaki oczodołu. Przypadek 1 - dziewczynka l. 4 z rozpoznaniem guza oczodołu lewego była leczona w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Katowicach. W badaniu tomografii komputerowej stwierdzono obecność patologicznej struktury położonej przyśrodkowo w lewym
oczodole o wymiarach 20x25x11 mm. Wykonano biopsję otwartą guza, w badaniu histologicznym ustalono rozpoznanie: RMS embryonale botyroides. Dziecko zakwalifikowano do chemioterapii według schematu VACA VAIA. Otrzymała 4 cykle chemioterapii. W kontrolnym badaniu TK stwierdzono prawie całkowitą regresję guza. Dziewczynkę zakwalifikowano do uzupełniającej radioterapii. Napromieniano fotonami x 6 MV na guz resztkowy z marginesem techniką IMRT dawką frakcyjną 1.8 Gy do 34.2 z boostem stereotaktycznym na guz resztkowy df 2.5 Gy/g do 10 Gy/g.
Przypadek 2 - dziewczynka l. 6 z rozpoznaniem guza oczodołu lewego, w badaniu TK stwierdzono guz powieki dolnej, mięśnia prostego dolnego oraz części tylno-przyśrodkowej oczodołu. Wykonano zabieg operacyjny usunięcia guza. W materiale pooperacyjnym rozpoznano: RMS embryonale. Dziecko zakwalifikowano do chemioterapii. W kontrolnym badaniu NMR w marcu 2004 stwierdzono wznowę procesu w obrębie mięśnia prostego dolnego. Wykonano zabieg operacyjny usunięcia guza i zakwalifikowano dziecko do uzpełniającego leczenia-pooperacyjnej radioterapii. Napromieniano fotonami 6 MV IMRT dawką frakcyjną 1.8 Gy/g do dawki 39.6 Gy/g z boostem stereotaktycznym na loże dawką frakcyjną 2.5 Gy/y do 5.0 Gy.
Leczeniu obu chorych przeprowadzono w oparciu o system trójwymiarowego planowania leczenia Eclipse -(IMRT) - duże pola oraz BrainLab- IMRS- pola boostowe. W planie sumarycznym uwzględniono dawkę całkowitą z obu etapów leczenia.
Podsumowanie: Zastosowanie boostu stereotaktycznego wykonanego techniką dynamiczną (IMRS) w połączeniu z IMRT
umożliwia podanie dawki terapeutycznej w obszar zmiany nowotworowej z jednoczesną ochroną narządów krytycznych. Opisane techniki wymagają zastosowania mikrokolimatora wielolistkowego w technice stereotaksji, planowania technik
dynamicznych we wszystkich etapach leczenia oraz dysponowania specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym sumowanie dawek obliczonych w różnych systemach planowania leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 266-266

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2