Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Przyczyny wcześniejszego zakończenia leczenia z powodu odczynu popromiennego lub powikłań w trakcie radioterapii u pacjentów napromienianych radykalnie

W. Windorbska, M. Zarzycka, J. Armatys-Sowa

Summary:

Cel pracy: Analiza kart korekt u pacjentów napromienianych radykalnie pod względem przyczyn wcześniejszego zakończenia leczenia, jednostek chorobowych-ICD, powikłań w trakcie radioterapii i odczynu popromiennego.
Materiał: W 2002 roku Zakład Teleterapii otrzymał certyfikat ISO 9001:2000. Zgodnie z „Instrukcją zapewnienia jakości” założono kartę korekt, która miała za zadanie określić przyczyny odstępstw od podania zaplanowanej dawki całkowitej. W roku 2003 napromieniono 3055 pacjentów. U wszystkich prowadzono w trakcie terapii kartę korekt. Analizie poddano 999 kart korekt, które dotyczyły procedur radykalnych - radioterapia konformalna i IMRT. Korekty dotyczyły 181 kart (18.1%). Ostatecznej analizie poddano karty korekt i historie chorób 37 (3.7%) pacjentów, u których zaistniała konieczność wcześniejszego zakończenia leczenia z powodu odczynu popromiennego lub powikłań radioterapii.
Metoda: Chorych poddanych analizie podzielono na 3 grupy: grupa chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi (247 chorych); chorych napromienianych z powodu nowotworów płuca i śródpiersia (86 chorych); chorych napromienianych z powodu nowotworów w jamie brzusznej i miednicy mniejszej (346 chorych). Przeanalizowano czas od rozpoczęcia
do zakończenia leczenia oraz stopień nasilenia odczynu popromiennego.
Wyniki: Dla grupy 37 pacjentów wcześniejsze zakończenie leczenia najczęściej dokonano w przypadku: nowotworów głowy i szyi oraz chorych napromienianych pooperacyjnie z powodu raka odbytnicy w skojarzeniu z chemioterapią. Najczęściej kończono leczenie w ostatnim etapie napromieniania, co oznaczało zmniejszenie dawki całkowitej o kilka frakcji 18 chorych (48.64%). Najczęstszą przyczyną zakończenia leczenia był: odczyn popromienny u chorych z nowotworami głowy i szyi
w skali Duche'a >10 pkt i 20 pkt u 11 chorych; w przypadku nowotworów jamy brzusznej odczyn w skali EORTC 2 u 8 chorych; z powodu leukopenii lub trombocytopenii zakończono wcześniej leczenie u 3 chorych, z czego 2 chorych miało leczenie skojarzone z chemioterapią; z powodu ogólnego osłabienia zakończyło leczenie wcześniej 2 chorych, bez uchwytnego
odczynu popromiennego.
Wnioski: Ilość chorych, u których zaistniała konieczność wcześniejszego zakończenia leczenia pozostawała na niskim poziomie. Kwalifikacja chorych do tych procedur była prawidłowa. Należy zwrócić większą uwagę na pacjentów napromienianych w rejonie jamy brzusznej, szczególnie w skojarzeniu z chemioterapią, gdyż u tych chorych stosunkowo często
kończono leczenie wcześniej, z powodu popromiennego zapalenia jelit. Leukopenia i trombocytopenia nie stanowią na dzień dzisiejszy problemu klinicznego.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 267-268

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2