Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Terminowość w procesie radioterapii

E. Karolak, M. Bogusz-Osawa

Summary:

Wstęp: Na efektywność i kompleksowość procesu radioterapii wpływa bardzo wiele różnych czynników. Do najważniejszych determinantów poprawnego napromienienia pacjenta należy terminowość poszczególnych etapów leczenia. Czynnik ten pozwala zapewnić krótkie przestoje aparatury medycznej, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną pacjentowi oraz
skraca czas oczekiwania pacjenta na napromienienie. Ostatecznie zadowolenie pacjenta stanowi ocenę wszystkich podjętych w procesie działań.
Cel: Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie terminowości dwóch podstawowych etapów w radioterapii, tj.: terminowości wykonania stabilizatorów i osłon w Pracowni Modelarni oraz realizacji planu leczenia w Pracowni Planowania Leczenia.
Materiał: Materiał badawczy stanowią karty napromieniania pacjenta oraz terminarz wykonania stabilizatorów i terminarz wykonania osłon, a także protokół terapeutyczny radioterapii.
Metoda: Metodę przeprowadzonego badania stanowią przegląd blisko 100 losowo wybranych, kart napromieniania a następnie opracowanie wyników w programie Excell. Analogiczne zostały opracowane dane z terminarzy Pracowni Modelarni. Następnie uzyskane dane porównano ze standardami czasowymi protokołu terapeutycznego radioterapii.
Wyniki: W przebadanym okresie wykonano 35 osłon, z czego 40% stanowiły osłony ginekologiczne (głównie talerzy miednicy), 23% osłony główki ramieniowej, 20% osłony rejonu głowy i szyi, 11% osłony rdzenia kręgowego a 6% osłony płuc. Osłony rdzenia kręgowego, główki ramieniowej i płuc są wykonywane na bieżąco, na wylanie i ostygnięcie materiału potrzebnych jest około 12-24 godzin. W przypadku osłon rejonu głowy i szyi potrzebny czas to przedział do 36 godzin. Natomiast w przypadku osłon ginekologicznych czasy są bardzo zróżnicowane. 36% osłon wykonywanych jest w terminie do 24 i 36 godzin, ale również bywają sytuacje, kiedy osłony (14% spośród przebadanych przypadków) są wykonywane w dłuższym czasie, tj. do 48 i 60 godzin. Z analizy blisko 100 kart napromieniania w okresie od czerwca do sierpnia wynika, że 70% planów leczenia wykonywanych jest w terminie do 8 h przed rozpoczęciem terapii w dniu leczenia. W dalszej kolejności 12-24 h przed rozpoczęciem leczenia wykonanych zostaje 12% planów, 24-36 h przed rozpoczęciem leczenia - 7% planów, 36-48 h przed rozpoczęciem leczenia - 6%. Nieliczne procedury zostały wykonane dużo wcześniej, tj.: w przedziałach czasowych 48-60 h, 60-72 h i powyżej 72 h przed rozpoczęciem leczenia. Wszystkie przeanalizowane plany leczenia (karty napromieniania)
wykonano przed założonym terminem rozpoczęcia terapii.
Wnioski: Przeprowadzona analiza objęła swym zakresem zbadanie terminowości dwóch podstawowych etapów w radioterapii: terminowości realizacji zleceń w Pracowni Modelarni i Pracowni Planowania Leczenia. Osłony są wykonywane w znacznie krótszym czasie aniżeli zostało to założone w protokole terapeutycznym radioterapii. Jednakże należy uwzględnić takie czynniki warunkujące proces realizacji zlecenia jak: liczba złożonych w jednym czasie zleceń, zajętość stanowisk przygotowania
osłon, liczby zleconych osłon rdzenia kręgowego (które muszą zostać wykonywane na bieżąco) oraz liczby zleceń osłon dla pól płaszczowych i TBI (Total Body Irradiation). W przebadanym okresie liczba zleceń była stała jak również nie było zleceń nagłych oraz nie zaplanowano leczenia z wykorzystaniem metody TBI. Ponadto stabilizatory wykonywano na bieżąco
(on site). W przypadku planów leczenia brak znajomości faktycznej daty (a nawet godziny) zlecenia oraz rozpoczęcia
wykonywania i zakończenia planu leczenia uniemożliwił przebadanie zgodności z założonymi standardami czasowymi realizacji planu leczenia. Dane pozwoliły jednak ocenić terminowość wykonania planu leczenia względem planowanej daty rozpoczęcia terapii.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 269-269

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2