Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena skuteczności brachyterapii HDR w zaawansowanym raku płuca

B. Jochymek, J. Gawełko, W. Piekorz, J. Krypel, R. Kwiatkowski

Summary:

Cel pracy: Celem pracy jest ocena zmian wartości parametrów gazometrycznych i spirometrycznych oraz ocena zmiany
samopoczucia, duszności, dolegliwości bólowych i kaszlu tydzień po paliatywnej brachyterapii HDR.
Materiał: Materiał obejmował 20 chorych (15 mężczyzn, 5 kobiet) na płaskonabłonkowego zaawansowanego raka płuca. Wiek chorych zawierał się w przedziale od 50 do 81 lat ( średnia 70).
Metoda: Badania czynnościowe płuc wykonywano spirometrem Schillera. Gazometrie oznaczano z krwi włośniczkowej aparatem AVLcomact 2. Różnice wartości parametrów gazometrycznych (pO , pCO , O sat.) i spirometrycznych (VC, FVC, 2 2 2
PEF, MEF , MEF ) ocenianych w dniu leczenia i tydzień po brachyterapii porównano testem T-Studenta dla zmiennych 50% 25% zależnych (w przypadku rozkładów o charakterze normalnym) oraz testem Wicoxona (w przypadkach nie potwierdzenia
normalnego charakteru rozkładów danych). Zmiany samopoczucia, duszności, dolegliwości bólowych i kaszlu i krwioplucia oceniano wg ankiety. Chorzy odpowiadali na pytanie czy powyższe dolegliwości zmniejszyły się, ustąpiły całkowicie, nasiliły
się lub pozostały niezmienione.
Wyniki: Tydzień po brachyterapii uzyskano wzrost wszystkich parametrów gazometrycznych oraz VC, FVC i PEF. Spadek odnotowano tylko w przypadku MEF i MEF Rozkład zmiennych w poszczególnych grupach danych zbadany testem 50% 25% Shapiro-Wilka miał charakter normalny poza O sat i MEF. Poza MEF, gdzie obie grupy pomiarów różniły się w sposób 2 25% 50%
znamienny (p=0.047), nie znaleziono statystycznie istotnych różnic.
U 71% chorych nastąpiła poprawa samopoczucia, u 85% chorych zmniejszenie duszności; w tym u 35% jej całkowite ustąpienie, u 71% chorych zmniejszenie kaszlu, u 21% chorych zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz u chorych z krwiopluciem - 66% ustąpienie krwawienia.
Wniosek: Paliatywna brachyterapia jest dobrze tolerowaną metodą, zastosowanie, której pozwala na zmniejszenie krwioplucia oraz daje znaczącą poprawę subiektywną w zakresie samopoczucia, duszności, kaszlu i bólu nie mającą odzwierciedlenia w obiektywnych badaniach gazometrycznych i spirometrycznych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 271-271

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2