Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Chorzy na nowotwory nieginekologiczne leczeni metodami brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

J. Skowronek, K. Adamska

Summary:

Cel pracy: Omówiono grupę chorych na nowotwory nieginekologiczne leczonych metodami brachyterapii (BRT). Analizie poddano kwalifikacje do brachyterapii, metody i wstępne wyniki leczenia.
Materiał i metody: 1619 chorych zakwalifikowano do brachyterapii w okresie od 08.05.1999 do 31.05.2004 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii. 1524 chorych leczono z powodu nowotworu, 17 chorych - z powodu restenozy tętnic obwodowych, 78 chorych - z powodu restenozy tętnic wieńcowych. 268 chorych (16.6%) co najmniej dwukrotnie kwalifikowano do brachyterapii. 1418 chorych (87.6%) leczono metodą HDR, 123 chorych (7.6%) - metodą PDR i 78 chorych (4.8%) - przy użyciu izotopu P32 (chorzy z restenozą tętnic wieńcowych). Wskazania do leczenia były następujące: BRT radykalna samodzielna (n= 242, 15%), BRT radykalna skojarzona (n = 180, 11.1%), BRT paliatywna samodzielna (n = 801, 49.5%), BRT paliatywna skojarzona (n = 319, 19.7%), BRT ratunkowa (n = 77, 4.8%). Leczono nowotwory 23 lokalizacji. Najczęściej leczone nowotwory to: rak płuca (n=748, 46.2%), rak przełyku (n = 314, 19.4%), rak skóry (n = 156, 9.6%), nowotwory glowy i szyi (n =136, 8.4%), nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (n = 49, 3%), rak piersi (n = 45, 2.8%). Do brachyterapii radykalnej najczęściej kwalifikowano chorych z restenozą tętnic (100%), chorych na raka skóry (89.1%), na raka piersi (71.1%), na raka
odbytu (52.9%), na nowotwory głowy i szyi (41.2%), rzadko na raka płuca (6.8%) i przełyku (4.6%). Do brachyterapii paliatywnej najczęściej kwalifikowano chorych na raka przełyku (95.4%), na raka płuca (93.2%), nowotwory głowy i szyi (58.8%). Wyłącznie paliatywnie leczeni byli chorzy na raka krtani i penisa.
Wyniki i wnioski: Istotną większość chorych stanowili chorzy leczenie paliatywnie (74.0%), dotyczy to szczególnie chorych na raka płuca i przełyku dyskwalifikowanych od innego leczenia bądź zgłaszających się z nasilonymi dolegliwościami wymagającymi szybkiej interwencji (duszność, dysfagia). Brachyterapia paliatywna była wykonana najczęściej w dniu
zgłoszenia się chorego, stosowana ambulatoryjnie (ponad 90% chorych) i przynosiła szybko poprawę jakości życia.
W pierwszym okresie kwalifikacje do leczenia były prawie wyłącznie paliatywne, obecnie miejsce brachyterapii jako leczenia
radykalnego, samodzielnego lub w skojarzeniu z innymi metodami zyskuje coraz większą akceptację. Znaczną liczbę chorych (225, 13.9%) stanowili chorzy ze wznową w obszarze wcześniej napromienianym. W tych przypadkach, a także w sytuacji powtórnej kwalifikacji do brachyterapii (16.6% chorych) szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność planu leczenia oraz
zwiększone ryzyko powikłań wczesnych i późnych.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 272-272

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2