Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Brachyterapia HDR raka skóry - rozsądna alternatywa leczenia chirurgicznego i teleterapii

J. Skowronek, K. Adamska, D. Jezierska, M. Kubaszewska, G. Zwierzchowski, M. Dymnicka

Summary:

Cel pracy: Przedstawiono grupę chorych na raka skóry leczonych metodą brachyterapii HDR, omówiono dane kliniczne, metody i wyniki leczenia, powikłania wczesne i późne.
Materiał i metody: 156 chorych na raka skóry leczonych było w okresie od 08.05.1999 do 31.05.2004 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Grupa liczyła 83 mężczyzn i 73 kobiety w wieku od 54 do 93 lat (średnio 70 lat). W 16 przypadkach do brachyterapii kwalifikowano z powodu wznowy w obszarze wcześniej napromienianym. 27 chorych (17.3%) zakwalifikowano
do brachyterapii co najmniej dwukrotnie. Chorych leczono z założeniem radykalnym (n = 139, 89.1%) lub paliatywnym (n = 17, 10.9%). 18 chorych (11.5%) leczono równocześnie z powodu innego nowotworu. Najczęstszy typ histologiczny to rak
podstawnokomórkowy (n = 92, 59%) i płaskonabłonkowy (n = 50, 32.1%). We wszystkich przypadkach zastosowano metodę HDR. Chorych leczono przy użyciu aparatu Gammamed 12i (do 2001 roku), następnie przy użyciu microSelectronu HDR, plan leczenia przygotowano przy użyciu systemu planowania ABACUS i PLATO. Stosowano aplikatory oskrzelowe (French 5 i 6)wraz z aplikatorem Freiburg. Dawka całkowita sięgała od 20 Gy w 5 frakcjach do 60 Gy w 6 frakcjach (n = 98 chorych, 62.8%), punkt referencyjny wyznaczono w większości przypadków na głębokości 1 cm. Chorych poddano obserwacji klinicznej
oceniając remisję miejscową (LC) po 4 tygodniach, 3, 6 i 12 miesiącach oraz czętość powikłań wczesnych i późnych (wg skali EORTC/RTOG).
Wyniki: Całkowitą remisję (CR) ocenianą po 4 tygodniach od zakończenia leczenia uzyskano u 134 chorych (85.9%),
częściową remisję (PR) - u 14 (9.0%), brak remisji (NR) - u 8 (5.1%). Po 12 miesiącach CR stwierdzono u 70/93 chorych (75.3%), progresję - u 16 chorych (17.2%), zmarło 5 chorych (5.4%), o 2 chorych brak danych. Powikłania wczesne: u wszystkich
chorych wystąpił odczyn popromienny; odpowiednio: 1 stopnia - 116 (74.4%), 2 stopnia - 31 (19.8%), 3 stopnia - 9 (5.8%). Wśród powikłań późnych stwierdza się najwięcej powikłań 1 stopnia (n = 66/93, 71.0%), 2 stopnia (n = 21, 22.6%) i 3 stopnia (n = 6, 6.4%).
Wniosek: 1. Brachyterapia HDR jest rozpoczynana najczęściej w dniu zgłoszenia się chorego, stosowana jest ambulatoryjnie (ponad 95% chorych) i wymaga podania od 3 do 6 frakcji leczenia. Stanowi to rozsądną alternatywę dla innych metod leczenia
wymagających często dłuższego czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia lub hospitalizacji. 2. Wysoki odsetek wyleczeń pozwala polecić brachyterapię HDR jako skuteczną metodę leczenia. 3. W niektórych sytuacjach klinicznych (rozległe zmiany skórne na czaszce, w pobliżu oczu, na nosie) brachyterapia umożliwia znaczną redukcję dawki w otaczających zdrowych tkankach w porównaniu z teleterapią.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 272-273

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2