Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Radioterapia konwencjonalna X-220kV oraz brachyterapia HDR Ir 192 jako metody leczenia raka skóry

K. Trela, I. Wziętek, B. Białas

Summary:

Cel: Celem pracy jest porównanie skuteczności i toksyczności dwóch metod radioterapii raka skóry.
Materiał: Badaniem objęto grupę 58 chorych leczonych z powodu podstawnokomórkowego i płaskonabłonkowego raka skóry. 30-stu chorych leczono w warunkach promieniowania X-220kV - gr. I (kobiety - 37%; mężczyźni - 63%). W warunkach brachyterapii HDR-Ir 192 leczono 28-miu chorych - gr. II (kobiety - 46%; mężczyźni - 54%). Średnia wieku w grupie I-szej
wynosiła 66 lat, w grupie II-giej 75 lat. Chorych grupy I-szej leczono w Pracowni Radioterapii Szpitala Nr 2 i Nr 4 w Bytomiu, w latach 1995-1999; grupy II-giej w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w Gliwicach, w latach 1999-2002. Większość leczonych zmian stanowiły raki podstawnokomórkowe - 87% w grupie I-szej i 79% w grupie II-giej. Raki płaskonabłonkowe odpowiednio - 13% i 21%. Najczęstszą lokalizacją była skóra głowy - 77% w grupie I-szej; 65% w grupie II-giej. Pozostałe zmiany zlokalizowane były na skórze tułowia. W grupie I-szej wszyscy chorzy byli leczeni radykalnie. W grupie II-giej połowa chorych była leczona radykalnie, druga połowa paliatywnie. Przedstawiono opis porównawczy obydwu metod leczenia.
Przeanalizowano dawki całkowite, dawki frakcyjne, liczbę frakcji, całkowity czas leczenia i wielkość pola napromienianego w obydwu grupach. Oceniono stopień nasilenia odczynu popromiennego w trakcie leczenia oraz 4 i 8 tygodni po jego zakończeniu. Porównano odsetek wyleczeń miejscowych chorych leczonych radykalnie w obydwu grupach. Efekt leczenia paliatywnego oceniono pod kątem komfortu przeżycia. Okres obserwacji chorych wynosił 30 miesięcy.
Wyniki: Dawka frakcyjna była niższa w grupie I-szej. Dawki całkowite oraz wielkość pola napromienianego były porównywalne w obu grupach. Liczba frakcji i całkowity czas leczenia różniły się w obu grupach przyjmując wartości niższe w grupie II-giej. W grupie I-szej uzyskano 100% wyleczeń miejscowych. W grupie II-giej u chorych leczonych radykalnie uzyskano podobne
wyniki natomiast w grupie chorych leczonych paliatywnie uzyskano znaczącą poprawę komfortu przeżycia. Tolerancja
leczenia raka skóry w grupie I-szej była lepsza ze względu na znacznie mniejsze nasilenie ostrego odczynu popromiennego w trakcie i po jego zakończeniu.
Wnioski: Przedstawione metody leczenia pozwalają uzyskać porównywalny efekt wyleczenia miejscowego chorych leczonych
radykalnie. Brachyterapia jako metoda leczenia paliatywnego w sposób istotny wpływa na poprawę komfortu przeżycia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 273-274

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2