Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Wpływ wydłużenia przerwy między impulsami brachyterapii PDR na wartości dawek promieniowania w narządach krytycznych

J. Skowronek

Summary:

Cel pracy: Analizie poddano wpływ wydłużenia przerwy między impulsami brachyterapii PDR na wartości dawek promieniowania w wybranych punktach narządach krytycznych.
Materiał i metody: Materiał kliniczny wybrany do badań obejmuje 57 kolejnych chorych leczonych metodą brachyterapii
PDR. W grupie chorych było 27 mężczyzn (47.4%) i 30 kobiet (52.6%). Średni wiek chorych wynosił 53 lata i mieścił się w zakresie 22-85 lat (mediana 53.0). Byli to wszyscy chorzy leczeni metodą brachyterapii PDR w okresie od maja 1999 roku do grudnia 2002 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO). Obliczenia dawek dla brachyterapii PDR wykonano u 15 chorych na nowotwór głowy i szyi, 23 chorych na nowotwór OUN, 8 chorych na raka gruczołu piersiowego, 3 chorych na mięsaka tkanek miękkich, 1 chorego na raka penisa i 1 chorego na raka odbytnicy. Brachyterapię PDR prowadzono zgodnie z zaleceniami europejskimi w oparciu o linię terapeutyczną obejmującą: aparat IBU, system planowania PLATO i microselectron PDR (Nucletron). Dokonano obliczeń rozkładu dawek (wykorzystano rzeczywiste plany leczenia chorych poddanych brachyterapii PDR) w obrębie guza oraz w wybranych narządach krytycznych znajdujących się w pobliżu obszaru
leczonego. Dla wszystkich punktów krytycznych porównano wartości dawki biologicznie równoważnej (BED) uzyskane
w metodzie PDR (obliczenia wykonano dla trzech różnych schematów frakcjonowania - impulsy podawane z przerwą co 1, 2 i 4 godziny) - przed i po optymalizacji na punkty dawkowe oraz objętościowe. Obliczenia wykonano wg wzoru na BED przy zachowaniu stałej dawki całkowitej (D) w obszarze leczonego guza. Znamienność statystyczną mierzono przy pomocy
nieparametrycznego testu Friedmana ANOVA oraz współczynnika korelacji Kendalla.
Wyniki: Średnia wartość dawki BED w poszczególnych punktach krytycznych była istotnie zależna od długości przerwy pomiędzy impulsami i malała wykładniczo wraz z wydłużeniem długości przerwy - od 1, przez 2 do 4 godzin (współczynnik Kendalla = od 0.48 do 1.0, p = od 0.002 do 0.00001).
Wnioski: Wydłużenie przerwy między impulsami brachyterapii PDR zmniejsza wartości dawek BED w narządach krytycznych przy zachowaniu takiej samej wartości dawki fizycznej podawanej w obszarze leczonego guza (D) co wpływa na zmniejszenie ryzyka późnych powikłań. Jednocześnie jednak zmniejsza się liczba leczonych chorych ze względu na wydłużenie czasu
leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 275-276

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2