Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Analiza powikłań wczesnych oraz tolerancji leczenia u chorych leczonych metodą brachyterapii PDR

J. Skowronek

Summary:

Cel pracy: Określenie częstości powikłań wczesnych oraz tolerancji przez chorego brachyterapii PDR.
Materiał i metody: Analizie poddano przebieg leczenia 57 chorych na raka głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego, sutka, raka odbytnicy, mięsaków i raka penisa leczonych metodą PDR w okresie od maja 1999 r. do grudnia 2002 r. w Wielkopolskim
Centrum Onkologii (WCO). Oceniono powikłania wczesne występujące w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu
leczenia.
Wyniki: Pięcioro chorych (5/57, 8.8%) nie dokończyło leczenia. Leczenie przerwano u chorej ze wznową raka dna jamy ustnej w węzłach chłonnych szyi z powodu nietolerancji leczenia przed ostatnim impulsem - chora źle znosiła odosobnienie w pomieszczeniu PDR. Jeden chory ze wznową guza mózgu usunął cewnik w trakcie leczenia, 3 chorych ze wznową guza mózgu nie dokończyło leczenia ze względu na brak współpracy i uszkodzenie aplikatorów uniemożliwiające dalsze leczenie. Spośród 16 chorych na nowotwór głowy i szyi u 10 chorych (62.5%) stwierdzono ostre powikłania w postaci stanu zapalnego błony śluzowej i skóry, w tym II stopnia u 6 chorych (37.5%) i III stopnia u 4 chorych (25.0%) wg skali SOMA LENTE. U 4 chorych (17.4%) na nowotwór OUN stwierdzono okresowy wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego po zakończeniu leczenia. Powikłania
były leczone z powodzeniem metodami farmakologicznymi i chirurgicznymi.
Wnioski: 1. Długi czas leczenia oraz częste uszkodzenia cewników do brachyterapii wymagają stałego nadzoru w czasie leczenia chorego. 2. Odsetek wczesnych powikłań po zastosowaniu brachyterapii PDR nowotworów głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego oraz piersi jest podobny do opisywanych po zastosowaniu innych metod brachyterapii.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 276-276

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2