Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zastosowanie indywidualnych aplikatorów w brachyterapii pulsacyjnej nowotworów regionu głowy i szyi

A. Ziemlewski, T. Sawicki, K. Serkies, J. Zienkiewicz, J. Jassem

Summary:

Wstęp: Brachyterapia pulsacyjna (BT PDR) łączy zalety radiobiologiczne metody LDR oraz techniczne metody HDR. Z tych powodów jest szczególnie przydatna w przypadkach powtórnej radioterapii, obarczonej wysokim ryzykiem powikłań. Obok popularnych technik śródjamowych i śródtkankowych BT stosuje się także BT kontaktową, która wymaga sporządzenia indywidualnych utrzymywaczy prowadnic.
Materiał i metody: Przedstawiono 3 przypadki chorych poddanych kontaktowej BT PDR z użyciem indywidualnie wykonanych aplikatorów. W 2 przypadkach było to powtórne napromienianie po radykalnej radioterapii (RT) raka okolicy oczodołu oraz raka zatoki szczękowej, a w 1 stanowiła element pierwotnej radykalnej RT. W powtórnym napromienianiu stosowano dawkę 50 Gy, a w skojarzonej RT 15 Gy (w obu zastosowaniach 0.6 Gy/puls/1godzinę). Rozkład dawki obliczano komputerowo
przy użyciu systemu PLATO na podstawie zdjęć TK lub rtg. Akrylowe aplikatory wykonywano na podstawie wycisku
pobranego przy użyciu masy elastomerowej.
Wyniki: Uzyskano dokładne dopasowanie aplikatorów do jam ciała i/lub loży po usuniętych guzach, co pozwoliło uzyskać
zadowalający rozkład dawki i zapobiegało przemieszczeniom aplikatorów w trakcie leczenia. Chorzy tolerowali leczenie bardzo dobrze. Ostry odczyn popromienny o niewielkim nasileniu obserwowano po upływie 2-3 tygodni od zakończenia leczenia.
Wnioski: Wykonanie indywidualnych aplikatorów umożliwia przeprowadzenie BT w trudno dostępnych obszarach anatomicznych. Dzięki precyzyjnie odwzorowującym podłoże nowoczesnym elastomerowym masom stomatologicznym udaje się wykonać dokładnie dopasowane aplikatory do BT kontaktowej. Użycie techniki PDR pozwala na precyzyjne napromienienie zaplanowanej objętości przy równoczesnej ochronie zdrowych tkanek.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 278-279

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2