Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Analiza wyników powtórnego napromieniania chorych ze wznową raka części nosowej gardła przy zastosowaniu brachyterapii HDR

J. Terlikiewicz, A. Lebioda, A. Zuchora, R. Kabacińska

Summary:

Wstęp: Mimo agresywnego, radykalnego leczenia chorych na raka gardła górnego przy użyciu radioterapii często skojarzonej z chemioterapią wznowy miejscowe występują u około 18-40% pacjentów. Jedną z metod powtórnego napromieniania chorych ze wznową raka części nosowej gardła jest brachyterapia.
Cel: Celem pracy była ocena wyników leczenia chorych ze wznową raka części nosowej gardła u których zastosowano
brachyterapię dojamową HDR.
Materiał i metody: Analizą retrospektywną objęto grupę 28 chorych ze wznową raka części nosowej gardła leczonych w latach 1995-2000 w Oddziale Brachyterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Brachyterapia była prowadzona przy użyciu aplikatora rotterdamskiego i aparatu Microselektron HDR firmy Nucletron (Ir 192). W napromienianiu stosowano dawki
całkowite 36 Gy po 6 Gy podawanych 1 raz w tygodniu (do 1999 roku) i 51 Gy po 3 Gy podawanych 2 razy dziennie (po 1999 r.). Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu metody Kaplana - Meiera, testu log-rank, wieloczynnikowej analizę Coxa
i modelu regresji logistycznej.
Wyniki: Po upływie 6 tygodni od zakończenia leczenia odpowiedzi typu CR, PR i NC odnotowano kolejno u 64.5% (18/28), 32% (9/28) i 3.5% (1/28) chorych. Średni czas całkowitego przeżycia w badanej grupie chorych wynosił 76 miesięcy. Analizując średni czas całkowitego przeżycia w grupie chorych z rozpoznaniem lymphoepithelioma i innymi nie odnotowano istotnych statystyczne różnic między porównywanymi grupami (72 vs 77 miesięcy, p=0.98) Średni czas całkowitego przeżycia wolnego od wznowy miejscowej wynosił w całej grupie 26 miesięcy. Analiza średniego czasu przeżycia wolnego od wznowy w zależności od rozpoznania histologicznego nie wykazała różnic między grupami (p=0.88). Wykazano istotny wpływ wieku, cechy T, dawki całkowitej podanej z teleradioterapii i dawki całkowitej podanej z brachyterapii na czas całkowitego
przeżycia. Z kolei nie odnotowano wpływu tych czynników na czas przeżycia wolny od wznowy. Jedynym czynnikiem
mającym istotny wpływ na czas wolny od wznowy w analizie wieloczynnikowej Coxa był czas do wystąpienia wznowy. Ze wzrostem NTD podanej z brachyterapii odnotowano wzrost szansy miejscowego wyleczenia.
Wnioski: 1. Brachyterapia dojamowa HDR jest skuteczną metodą leczenia chorych ze wznową raka nosowej części gardła.
2. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas przeżycia wolny od wznowy jest czas wystąpienia wznowy miejscowej.
3. Ze wzrostem dawki całkowitej podanej z brachyterapii wzrasta szansa miejscowego wyleczenia chorych ze wznową raka części nosowej gardła.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 280-280

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2