Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Brachyterapia HDR w leczeniu wznowy raka krtani w obrębie tracheostomy - opis przypadku

R. Kwiatkowski, J.Gawełko, T.Gierek, J. Paluch

Summary:

62 letni G.S. chory operowany w Katedrze i Klinice Laryngologii ŚLAM 17.07.2003 r: wykonano tracheostomię, laryngectomia partialis horizontalis m. calear. Zmiana pierwotna obejmowała obydwie struny głosowe, spoidło przednie, nie dochodząc do dolnych chrząstek nalewkowatych. Usunięto blokowo poziom głośni. Śródoperacyjnie kontrola węzłów chłonnych nie wykazała ich obecności. Wynik badania hist.-pat.: Ca planoepitheliale G2 partim keratodes. Stwierdzono obecność komórek
nowotworowych w marginesie chirurgicznym dolnym. Przebieg pooperacyjny niepowikłany. Ze względu na resekcję R1 choremu zaproponowano całkowitą laryngectomię - nie wyraził zgody. Chory napromieniany uzupełniająco do dawki całkowitej
66 Gy/33 fr. od. 21.08.2003 do 03.10.2003 r., w trakcie stałej kontroli laryngologicznej i onkologicznej. W styczniu 2004 r. stwierdzono klinicznie i potwierdzono badaniem histopatologicznym wznowę w początkowym odcinku (w ok. 1,5 cm) kanału tracheostomijnego. Naciek głośni ok. 0.5 cm określony również w CT. Ze względu na ukończenie 3 miesiące temu teleterapii oraz krwawienie z ziarniny zdecydowano o próbie brachyterapii kontaktowej aplikatorem indywidualnym. Aplikator wykonano na podstawie rurki tracheostomijnej. Ze względu na pierścieniowaty naciek wokół tracheostomy dawkę specyfikowano 0.5 cm
od powierzchni rurki tracheostomijnej obejmując konformalnie zadany obszar. Podano dawkę 30 Gy/15 fr. Uzyskano całkowitą regresję nacieku, potwierdzoną badaniem laryngologicznym. Chory obserwowany w Poradni Laryngologicznej i Onkologicznej. Katamneza od zakończenia BRT - 7 miesięcy.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 280-281

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2