Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Kontrola radioterapii techniką zdjęć portalowych dla chorych na raka odbytnicy

E. Wolny, A. Idasiak, S. Blamek, J. Wydmański

Summary:

Cel pracy: Celem pracy jest porównanie położenia pól symulacyjnych (Xima Vision) oraz pól weryfikacyjnych wykonanych pól na obu zdjęciach zaznaczano te same struktury anatomiczne. Nakładano na siebie obydwa zdjęcia kierując się jak najlepszym
dopasowaniem zaznaczonych struktur. Odczytywano przesunięcia pól promieniowania wzdłuż prostopadłych osi
X,Y,Z. Oceniano prawidłowość wykonania zdjęć referencyjnych oraz ilość powtórzonych portali.
Wyniki: Dla badanej grupy chorych wykonano zdjęcia referencyjne (za prawidłowe uznano zdjęcia z zaznaczeniem wszystkich 4 granic): 1) Pole PA - w 55 (62%) przypadkach było prawidłowe z zaznaczeniem 4 granic; w 32 (38%) przypadkach nieprawidłowe: z zaznaczeniem 3 granic w 28 (31%), a z 2 granicami w 5 (6%) przypadkach. 2) Pole boczne ze strony prawej - w 47 (53%) przypadkach prawidłowe, a w 39 (44%) nieprawidłowe: z zaznaczeniem 3 granic w 29 (33%), z 2 granicami - 9 (10%) i z 1 granicą 1 (1%) przypadek. W 2 (3%) przypadkach nie wykonano zdjęć referencyjnych. 3) Pole boczne ze strony
lewej - w 36 (41%) przypadkach prawidłowe a w 35 (40%) nieprawidłowe: z zaznaczeniem 3 granic 26 (30%), z 2 granicami - 8 (9%) i z 1 granicą 1 - (1%) przypadek. Oba pola boczne były zapisane w 70 (80%) przypadkach, jedno pole boczne w 17 (19%) a w jednym przypadku (1%) wystąpił brak zapisu obu pól bocznych. Ogólnie oceniono pola weryfikacyjne stwierdzając zgodność w 50 (57%) przypadkach a w 38 (43%) był niezgodny ze zdjęciem referencyjnym. Portal powtórzono dla 11 - (13%) przypadków z całkowitej liczby 88 ocenianych. Zdjęcia weryfikacyjne dla pozycji PA były zgodne w 50 (58%)
przypadkach, niezgodność występowała u 33 (38%), w 2 (2%) przypadkach zaznaczono brak portali a dla 2 (2%) portal był nieczytelny. Dla boku po prawej stronie zgodność wystąpiła w 56 (64%) przypadkach, niezgodność w 22 (25%) brak portalu w 6 (7%) a brak czytelności w 4 (4%). Dla boku po lewej stronie zgodność wystąpiła w 51 (58%), niezgodność w 19 (22%) brak portalu w 13 (15%) a brak czytelności w 4 (4%). Z ocenianej grupy przesunięcie w osi X w kierunku poprzecznym do osi długiej
Y w granicach od 0.1-0.5 cm i od 0.5-1.0 cm występuje odpowiednio w 2.5% przypadków. Dla oceny osi Y do osi X przesunięcia w granicach od 0.1-0.5 cm występuje u 5.4%, przesunięcia od 0.5-1 cm u 31.5%, a powyżej 1 cm u 1 % przypadków.
Wnioski: Wymiary w osi X nie uległy u większości chorych odchyleń w porównaniu do zdjęć symulacyjnych. Najczęstsza różnica występowała w osi Y z przesunięciem od 0.5-1.0 cm. Przyczyną tej różnicy wydaje się być ruchomość struktur anatomicznych miednicy. W przypadku przedoperacyjnej radioterapii chorych na raka odbytnicy różnice nieprzekraczające 1 cm można uznać za zadawalające.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 281-282

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2