Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Standaryzacja procedury radioterapii

E. Karolak, J. Malicki, G. Stryczyńska, M. Matecka-Nowak, M. Kubaszewska, K. Adamska, G. Kosicka, E. Cikowska-Woźniak, A. Roszak, M. Bogusz-Osawa, A. Skrobała, M. Litoborski, A. Machtyl, M. Kędzia-Tylman

Summary:

Wstęp: Przyjęte standardy postępowania, wysoki poziom usługi medycznej, elastyczne i indywidualne podejście do pacjenta, jak również utrzymanie dyscypliny w miejscu pracy to podstawowe czynniki warunkujące niezakłóconą realizację procedury leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Od strony technicznej, najważniejsze jest zapewnienie krótkich przestojów aparatury medycznej (akceleratorów), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na napromienienie.
Cel: Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli standaryzacji w radioterapii oraz jak spojrzenie na proces leczenia w sposób systemowy i kompleksowy wpływa na usprawnienie procesu leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wzbudzając jednocześnie zaufanie i zadowolenie pacjenta.
Materiał i metoda: Zespół ds. Zapewnienia i Kontroli Jakości w Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, opracował i wdrożył System Zarządzania Jakością obejmujący świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej i leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Powołano koordynatora zespołu, przedstawicieli lekarzy radioterapeutów, przedstawicieli pracowni dozymetrii klinicznej, planowania leczenia, pracowni modelarni, techników radioterapii, zakładu radiologii, aparatury wysokospecjalistycznej i ochrony radiologicznej. Zespołowi przedstawiono zadanie polegające na sformułowaniu i spisaniu protokołów postępowania oraz opracowania standardów leczenia.
Wyniki pracy Zespołu ds. Zapewnienia i Kontroli Jakości w Radioterapii - protokół. W opracowanym protokole terapeutycznym radioterapii rozpisane zostały czasy wykonywania wstępnej symulacji, tomografii komputerowej, opracowania wstępnego planu leczenia oraz planu osłon. Zespół zadecydował, że w WCO proces ten nie powinien trwać dłużej niż 48 godzin od momentu zakwalifikowania pacjenta do radioterapii z zastosowaniem osłon standardowych lub w przypadku napromieniania bez użycia osłon. Natomiast przygotowanie procesu z użyciem osłon indywidualnych nie powinno trwać dłużej aniżeli 96 godzin. W WCO systematycznie w odstępie kwartalnym badany jest poziom satysfakcji pacjenta z leczenia
w Centrum. Narzędziem wykorzystywanym jest ankieta, będąca źródłem informacji zwrotnej od klienta. Wraz z wdrożeniem
SZJ i wprowadzeniem wymogu terminowości napromieniania pacjentów na aparatach terapeutycznych, ocena pacjentów
w ankietach uległa znacznej poprawie. Pacjent czuje się doinformowany o planie i przebiegu napromieniania. Zgodność napromieniania z przedstawionym pacjentowi harmonogramem oceniona została na poziomie 72%.
Wnioski: Powołanie Zespołu ds. Zapewnienia i Kontroli Jakości w Radioterapii oraz opracowanie, wdrożenie i doskonalenie protokołu terapeutycznego, pozwoliło: poprawić jakość usługi medycznej, skupić się na popełnianych błędach i dało możliwość ich skorygowania, wyeliminować te etapy procesu, które zakłócały i dezorganizowały pracę i jej efektywność, wprowadzić nowy system rejestracji danych i nowe formy dokonywania zapisów, wpłynął na poczucie odpowiedzialnooeci i zaangażowanie w proces każdego pracownika, skróceniu uległ czas potrzebny na realizację poszczególnych etapów procesu, a tym samym i czas oczekiwania pacjenta na napromienianie.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 282-283

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2