Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Zgoda pacjenta na leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w Wielkopolskim Centrum Onkologii

M. Bogusz-Osawa, P. Milecki, T. Osawa

Summary:

Wstęp: Jednym z podstawowych założeń Europejskiej Konwencji Bioetycznej z 4 kwietnia 1997 r. jest ochrona prawa pacjenta do wyrażenia zgody na podjęcie wobec niego wszelkich interwencji medycznych, w tym radioterapii. Zgoda pacjenta na leczenie tzw. informed consent, jest jedną z najważniejszych reguł dobrej praktyki klinicznej, dyktowaną również wymaganiami polskich aktów prawnych (Ustawa o zawodzie lekarza z dn. 05.12.1996 r., Kodeks Etyki Lekarskiej, Ustawa o Zakładach opieki zdrowotnej z dn. 20.06.1997 r. z późniejszymi zmianami, Ustawa o Pobieraniu i Przeszczepianiu Komórek,
Tkanek i Narządów z dn. 26.10.1995 r. z późniejszymi zmianami) oraz standardami programów jakościowych (w tym Programu Akredytacji Szpitali CMJ).
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie procedury oraz form dokumentacji towarzyszącej procesowi pozyskiwania świadomej zgody pacjenta na leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w Wielkopolskim Centrum Onkologii,
jak również korzyści z tego wynikających.
Materiał i metody: Powołany przez Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Zespół ds. Zapewnienia i Kontroli Jakości w Radioterapii, za jeden z celów poprawy świadczeń medycznych przyjął opracowanie procedury oraz formularza zgody
pacjenta na leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. W tym celu przestudiowano istniejące akta prawne oraz literaturę przedmiotu jak również zapoznano się z doświadczeniami jednostek amerykańskich.
Wyniki: Wynikiem prac Zespołu było opracowanie procedury pozyskiwania pisemnej, świadomej zgody pacjenta na radioterapię oraz projekt formularza zgody na radioterapię.
Wnioski: Wyrażenie przez pacjenta pisemnej zgody jest niezwykle istotne dla zrozumienia istoty proponowanego mu leczenia. Pozwala pacjentowi przede wszystkim na: a) zapoznanie się z formą leczenia jakiemu zostanie poddany, b) terminologią medyczną, c) omówienie szczegółów leczenia oraz innych świadczeń medycznych jakie mogą mu towarzyszyć d) uzyskanie informacji na temat przebiegu leczenia, korzyści, zagrożeń z nim związanych tj. skutków ubocznych e) ewentualny wybór
innych (alternatywnych) form terapii. Z tego też względu formularz zgody na radioterapię wykorzystywany w Wielkopolskim Centrum Onkologii to nie tylko dokument poświadczający świadomą, nieprzymuszoną wolę pacjenta na podjęcie wobec niego proponowanego leczenia ale również narzędzie pozwalające pacjentowi zrozumieć cel, korzyści jak również ewentualne skutki uboczne terapii.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 283-283

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2