Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena interpretacji wybranych terminów stosowanych w radioterapii onkologicznej na przykładzie grupy techników radioterapii

A. Machtyl, P. Milecki, I. Machtyl, P. Puczkarski

Summary:

Cel: Radioterapia stanowi ten dział medycyny, gdzie ścisła współpraca pomiędzy lekarzem, fizykiem i technikiem warunkuje pełne wykorzystanie tkwiących możliwości. Z tego też względu istnieje konieczność zapewnienia swobodnego przepływu
informacji niejednokrotnie opierającej się na specyficznych określeniach, czy stosowanych skrótach, których identyczna
interpretacja przez wspomniane podmioty stanowi niezbędny warunek prawidłowej komunikacji. Dlatego też celem pracy jest ocena ogólnego stanu wiedzy w tym zakresie w odniesieniu do grupy techników radioterapii onkologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
Materiał i metody: Dla potrzeb analizy przeprowadzono anonimową ankietę wśród techników radioterapii pracujących
w naszym centrum, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces napromieniania jak również jego przygotowania. Pytania zawarte w ankiecie zostały przygotowane przez onkologa radioterapeutę, fizyka medycznego oraz technika radioterapii.
Ankieta obejmowała 26 pytań związanych zarówno z zagadnieniem planowania radioterapii jak i leczenia napromienianiem (przykłady): 1. Jak zinterpretujesz następujące skróty IMRT?, 3D CRT?, GTV?, CTV?, EPID?, MLC? 2. Radioterapia elektywna (profilaktyczna) układu chłonnego szyi ma na celu: - zniszczenie ewentualnych mikroprzerzutów, - podwyższenie dawki frakcyjnej w obrębie guza przerzutowego na szyi, - zniszczenie ognisk makroskopowych.
Wyniki: Ogółem w analizie uczestniczyło 24 spośród 32 techników (76%), 2 osoby (6%) nie wyraziły chęci udziału, 2 osoby
(6%) przebywały na zwolnieniu lekarskim, a 4 (12%) na urlopie wypoczynkowym. Największe problemy biorącym udział w ankiecie stwarzały pytania dotyczące aspektów klinicznych radioterapii. Ogółem pośród wszystkich pytań zawartych w ankiecie uzyskano 56% prawidłowych odpowiedzi. Niemniej wyniki ankiety wskazują na potrzebę dalszego i ciągłego poszerzania
wiedzy również wśród techników radioterapii w naszym centrum.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 286-286

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2