Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Kliny dynamiczne, dozymetria i kontrola jakości

K. Chełmiński, W. Bulski, J. Rostkowska, M. Kania

Summary:

Cel: Współczesne akceleratory medyczne posiadają opcję kształtowania wiązki promieniowania określaną jako kliny dynamiczne. Jest to pewna forma modulacji intensywności dawki. Kliny dynamiczne, które zastępują stosowane od dawna kliny fizyczne, stawiają przed użytkownikiem nowe problemy dozymetryczne i wymagają opracowania zasad zapewnienia jakości.
Zagadnienie to jest tematem niniejszego opracowania.
Materiał i metody: Pomiary rozkładów dawki wykonano dla akceleratorów Clinac 2300 CD firmy Varian dla energii promieniowania 6 i 15 MV. Pomiary wykonano za pomocą liniowego układu komór jonizacyjnych, Linear Chamber Array LA48 firmy PTW, oraz za pomocą filmów dozymetrycznych typu X-Omat i EDR-2 firmy Kodak. Przeprowadzono badanie charakterystyki dozymetrycznej
filmów w szerokim zakresie wielkości dawek i parametrów pól. Wyniki pomiarów porównano z wynikami obliczeń z systemów Helax i CadPlan.
Wyniki: Początkowo stwierdzono znaczne różnice pomiędzy pomiarami a rozkładami dawki obliczonymi przez obydwa systemy dla niektórych wielkości pól. Zaobserwowano, iż względne różnice w poziomie dawki były tym wyższe im większe były wymiary pola, im większy był kąt łamiący klina oraz im niższa była energia promieniowania. W wyniku nawiązanej współpracy z producentami tych systemów uzyskano od nich moduły obliczeniowe, które znacznie zredukowały pojawiające się rozbieżności z poziomu 5.5% i 8% odpowiednio dla energii 6 i 15 MV dla klinów 60 do poziomu poniżej 2%.
Wnioski: Przeprowadzona w szerokim zakresie kontrola jakości opcji klinów dynamicznych w przyspieszaczach Clinac 2300 CD pozwoliła na doprowadzenie do zgodności pomiarów i obliczeń wymaganej dla zapewnienia jakooeci radioterapii. Pomiary dozymetryczne klinów dynamicznych muszą znaleźć się w zaleceniach dla okresowych kontroli akceleratorów medycznych.
W ramach grantu KBN 6PO5B 06721 (2001-2004).

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 287-287

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2