Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Trendy czasowe odtwarzalności ułożenia pacjentów leczonych z powodu nowotworów piersi po mastektomii, ginekologicznych i prostaty

A. Dąbrowski, P. F. Kukołowicz, N. Paczkowski

Summary:

Cel: Określenie trendów czasowych w procedurze odtwarzalności ułożenia pacjentów leczonych wiązkami zewnętrznymi z powodu nowotworu piersi, prostaty i nowotworów ginekologicznych.
Materiał i metodyka: Analizę trendów czasowych przeprowadzono dla trzech lokalizacji: piersi, prostaty i ginekologii. W celu wykrycia różnicy w ułożeniu pacjenta wykonano badanie dla 18 pacjentek leczonych z powodu nowotworów piersi po mastektomii
(technika łącząca wiązkę promieniowania fotonowego z wiązką promieniowania elektronowego), 11 pacjentek leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych (technika box) i 10 pacjentów leczonych z powodu nowotworu prostaty (technika 3 polowa, pole AP i dwa klinowane przeciwległe pola boczne). Dla pacjentek leczonych z powodu nowotworów
piersi zdjęcia portalowe wykonano tylko dla pola fotonowego. Dla pacjentów leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych i prostaty wykonano po jednym zdjęciu portalowym dla pola przednio-tylnego i pola bocznego. Wykonano 82, 129 i 112 zdjęć portalowych dla pacjentów leczonych z powodu piersi, ginekologicznych i prostaty. Zdjęcia wykonane na symulatorze terapeutycznym wybrano jako zdjęcia referencyjne. Dla każdego pacjenta i każdej osi wykonano analizę odtwarzalności ułożenia pacjenta w funkcji czasu. Linia prostej dopasowania do powstałej na wykresie krzywej reprezentuje trend czasowy
w różnicy w ułożeniu pacjenta. Nachylenie każdej krzywej liniowego dopasowania testowano testem T-Studenta dla poziomu istotności 5%.
Wyniki: Nie stwierdzono występowanie trendów czasowych. Dla 1 pacjentki leczonej z powodu nowotworu piersi odtwarzalność ułożenia znacząco pogorszyła się, w ostatnim tygodniu leczenia różnica osiągnęła wartość 8.5 mm (kierunek boczny).
Dla innych pacjentów poziom reagowania nie został przekroczony.
Wnioski: Kontrola geometrii napromieniania nie stwierdziła istnienia trendów czasowych powtarzalności napromieniania. W jednym przypadku na 49 stwierdzono, że dokładność ułożenia pacjenta uległa znacznemu pogorszeniu w czasie trwania
leczenia.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 287-288

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2