Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Ocena precyzji radioterapii w regionie głowy i szyi w oparciu o pomiary błędów ułożenia

G. Woźniak

Summary:

Cel pracy: Ocena precyzji napromieniania w rejonie głowy i szyi w oparciu o wyniki pomiarów niezgodności obrazów weryfikacyjnych od wysymulowanych przed leczeniem.
Materiał i metoda: Dokonano pomiarów niezgodności geometrycznych 390 pól napromieniań nowotworów regionu głowy
i szyi. Oceniano odchylenie obrazów portalowych w osi X oraz Y, od obrazów symulacyjnych sprzed leczenia u 210 chorych. Korelacje pomiędzy parametrami oceniano używając testu Spearmana i regresji logitowej.
Wyniki: Średnie odchylenie w osi X dla wszystkich lokalizacji wyniosło 2.12 mm (SD 2.45), natomiast w osi Y wyniosło 2.31 mm (SD 2.78). Średnia wartość różnicy między dawką zmierzoną, a zaplanowaną wyniosło 0.21%. Analiza Spearmana wykazała znamienną statystycznie korelację między przesunięciem w osi X i Y, a wielkością pola napromieniania (p=0.03 i p=0.001).
Nie wykazano korelacji między przesunięciami w osiach X i Y a wynikami pomiarów DIV. Regresja logitowa dowiodła, że przesunięcia
w osi X i Y dla pól napromienianych zlokalizowanych w obrębie szyi są większe, niż dla pól obejmujących mózgoczaszkę i twarzoczaszkę.
Wnioski: 1. Stosowany system unieruchomienia w obrębie głowy i szyi zapewnia zadowalającą dokładność ułożenia we wszystkich osiach. 2. Przesunięcie pól napromienianych względem symulowanych przed leczeniem w osi X i Y zależy od umiejscowienia nowotworu.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 288-288

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2