Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Porównanie właściwości dozymetrycznych systemów Portal Vision LC250 i aS500

B. Woźniak, M. Ganowicz, A. Bekman

Summary:

Cel pracy: W ostatnich latach obserwuje siê dynamiczny rozwój systemów obrazowania typu Portal Vision (PV) stosowanych w celu weryfikacji ułożenia pacjenta w trakcie seansu napromieniania. Nowsze systemy obrazowania PV dają większe możliwości głównie w zakresie jakości uzyskanego obrazu. W przypadku wykorzystywania urządzenia do celów dozymetrycznych
niezbędne jest zbadanie własności fizycznych i dozymetrycznych każdego z systemów. Celem pracy jest porównanie
dwóch typów PV pod kątem ich zastosowania do pomiaru dawki.
Materiał i metodyka: Do badań wykorzystano PV: LC250 - zbudowany z matrycy komór jonizacyjnych oraz aS500, gdzie detektorem jest amorficzny krzem. Zbadano stabilność i powtarzalność sygnału (w powiązaniu z pomiarami mocy dawki wykonanymi komorą jonizacyjną w fantomie stałym), oraz zależności sygnału detektora od rozmiaru pola, grubości napromienianego obszaru i odległości od źródła (do których dopasowano funkcje matematyczne). Wszystkie pomiary wykonano dla wiązki fotonowej z liniowego przyspieszacza elektronów Cl2300EX (Varian) o napięciu przyoepieszającym 6 MV.
Wyniki: Oba systemy PV charakteryzują się dobrą powtarzalnością i stabilnością sygnału w czasie (w granicach 1%).
Charakterystyki badanych urządzeń różnią się między sobą i nie można ich opisać tymi samymi funkcjami matematycznymi.
Wnioski: Zarówno PV typu LC250 jak i aS500 mogą być wykorzystane do celów dozymetrycznych. W przypadku PV z matrycą komór jonizacyjnych zaobserwowano zniekształcenia obrazu profilu wiązki przy ustawieniu głowicy aparatu innym niż 0 lub 180 stopni.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 288-289

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2