Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number S2, 2004

Monitorowanie i pomiary elementarną częścią Systemu Zarządzania Jakością w radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii

M. Bogusz-Osawa, J. Malicki, J. Kierzkowski

Summary:

Wstęp: Raporty Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jednoznacznie wskazują, że bezpośrednią przyczyną wszystkich zdarzeń radiacyjnych związanych z radioterapią, szczególnie tych najgroźniejszych, w których wystąpiły skutki śmiertelne jak incydenty w Goiani i Saragossie, były uchybienia, a nawet brak spełnienia elementarnych wymagań i standardów zapewnienia jakości bezpiecznego napromieniania. Odnosiły się one nie tylko do aspektów technicznych ale i strukturalno-organizacyjnych.
Działania w zakresie zapewnienia jakości oraz systematyczna i prawidłowa kontrola jakości pracy ludzi oraz aparatów zapewnia rzetelną i prawidłową terapię za pomocą promieniowania jonizującego. Usuwa wszelkie możliwe niezgodności jakie mogą powstać podczas napromieniania. Powoduje, że pacjent jest poddany terapii w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami leczenia choroby. Ponadto gwarantuje sprawność i skuteczność funkcjonowania aparatu. Wynika to bowiem z faktu, posiadania przez pracowników ściśle i jasno sprecyzowanych schematów działania w określonych sytuacjach, co w dużej mierze eliminuje możliwość popełnienia błędu, generującego jednoznacznie pojawienie się zagrożenia.
Cel pracy: Celem pracy jest opracowanie procedury kontroli i pomiarów procesu radioterapii w Wielkopolskim Centrum
Onkologii.
Materiał i metody: Powołany przez Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Zespół ds. Zapewnienia i Kontroli Jakości w Radioterapii, za jeden z celów poprawy świadczeń medycznych przyjął opracowanie procedury kontroli i pomiarów procesu
radioterapii. W tym celu przeanalizowano etapy pomiarów i kontroli procesu radioterapii jak również przestudiowano istniejące
akta prawne oraz literaturę przedmiotu.
Wyniki: Wynikiem prac Zespołu było opracowanie procedury kontroli i pomiarów procesu radioterapii.
Wnioski: Proces zapewnienia jakości, a wraz z nim kontrola jakooeci pozwala na sprawne, skuteczne i wydajne użytkowanie
aparatury. Ogranicza jej awaryjność i czas przestoju z powodu uszkodzeń. Praca aparatu i personelu jest bowiem stale monitorowana i kontrolowana według wcześniej przyjętych procedur i instrukcji. Natomiast w przypadku stwierdzenia odchyleń od założonego standardu podejmowane są działania, umożliwiające usunięcie problemu zanim się on pojawi.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(S2) : 289-289

FULL TXT (PDF: 0,26MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2